Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
 
Előtanulmányi feltételek: GVXTM2VMNE Tudásmenedzsment
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A globális gazdasági válság a hagyományos közgazdaságtan két hittételét zúzta szét. Azt, hogy az emberek általában racionális döntéseket hoznak, és
azt, hogy a piac láthatatlan keze alkalmas arra, hogy megbízhatóan korrigálja a kilengéseket. Ezeket az elképzeléseket és más feltevéseket le kell
cserélnünk, és egy új szemléletet kell magunkévá tennünk.
A tárgy célja a viselkedés közgazdaságtan befolyásos gondolkodóinak elképzelései nyomán a döntéshozó identitásának, viselkedésének, elképzeléseinek
és eszközeinek vizsgálata.
Az oktatás célja, hogy a tanuló képes legyen azonosítani a döntéstan befolyásos gondolkodóit, felismerni a menedzselés 21. századi kihívásait,
megérteni a gyors döntésekhez szükséges hangulatteremtés elvárásait.
Az előadások célja az új fogalmi keret bemutatása és az új fogalmak tudatosulásának segítése.
A labormunkák célja, hogy a tanuló képes legyen az új fogalmi keret által gondolkodni, a friss forrásokat feldolgozni és kontextualizálni, és egy
valós üzleti döntési dilemmát modellezni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
aktív részvétel a labormunkákon
írásbeli zárthelyi dolgozat
szóbeli beszámoló egy döntési modellről
a labor-munkák eredménye (értékelés négy alkalommal): 8 pont
ZH: 8 pont
szóbeli beszámoló: 4 pont
(félév közben maximálisan 20 pont érhető el)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. miről lesz? alapfogalmak tisztázása, a labormunkák megbeszélése
2. I. A DÖNTÉSHOZÓ IDENTITÁSA: kényelmetlenség (bőség, szabálykövetés)
3. I. A DÖNTÉSHOZÓ IDENTITÁSA: figyelemszegénység (sekély, karaoke)
4. I. A DÖNTÉSHOZÓ IDENTITÁSA: bizalmatlanság (túlmenedzselt, szubszidiaritás)
5. II. A DÖNTÉSHOZÓ VISELKEDÉSE: megismerés (tapasztalat, torzítások)
6. II. A DÖNTÉSHOZÓ VISELKEDÉSE: rendbontás (irracionális, önuralom)
7. II. A DÖNTÉSHOZÓ VISELKEDÉSE: okoskodás (korlátozott racionalitás, intuitív racionalitás)
8. III. A DÖNTÉSHOZÓ ELKÉPZELÉSEI: keresés (puhatolódzás, komplexitás)
9. III. A DÖNTÉSHOZÓ ELKÉPZELÉSEI: validálás (érvényességi tartomány, fekete hattyú)
10. III. A DÖNTÉSHOZÓ ELKÉPZELÉSEI: kudarctűrés (szerencse, antifragilis)
11. IV. A DÖNTÉSHOZÓ ESZKÖZEI: adat-alapú (numerátorok, önműködtethető)
12. IV. A DÖNTÉSHOZÓ ESZKÖZEI: tudás-alapú (ha-akkor szabályok, átláthatóság)
13. IV. A DÖNTÉSHOZÓ ESZKÖZEI: ember-alapú (kontextualizálás, narratívák)
14. miről volt szó? a félévközi munka értékelése, felkészülés a szóbeli vizsgára
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A szóbeli vizsgára a jegyzet kulcsfogalmaiból, TED előadásaiból és a könyvészetből kell felkészülni.
szóbeli vizsga: 20 pont
félévközi munka: 20 pont
(maximálisan 40 pont érhető el)
értékelés:
0-20: elégtelen (1); 21-25: elégséges (2); 26-30: közepes (3); 31-35: jó (4); 36-40: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Moodle-ból elérhető elektronikus jegyzet
Velencei Jolán: Okos döntések a szabálykövetők világában. ÓE-KGK 4079. Budapest, 2017. ISBN 978-963-449-038-8
Ajánlott irodalom: Anderson, Chris: Így készülnek a TED-előadások – Hivatalos TED-útmutató a nyilvános beszédhez. HVG Könyvek, 2016.
Ariely, Daniel: Zseniálisan irracionális – Az ésszerűtlenség nem várt előnyei. HVG Könyvek, 2014.
Carr, Nicholas: Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? – A sekélyesek kora. HVG Könyvek, 2014.
Gladwell, Malcolm: Ösztönösen. A döntésről másképp. HVG Könyvek, 2005.
Iyengar, Sheena: A választás művészete. HVG Könyvek, 2010.
Kahneman, Daniel: Gyors és lassú gondolkodás. HVG Könyvek, 2012.
Kotter, John: Tettvágy. HVG Könyvek, 2009.
Thaler, Richard & Sunstein, Cass: Nudge – A pénzügyi válság után. Jobb döntések egészségről, pénzről és boldogságról. Manager Könyvkiadó, 2011.
Thaler, Richard: Rendbontók. HVG Könyvek, 2016.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelős biztosítja, hogy a tantárgy célja, tartalma, időterve és a számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel és a képzési
követelményekkel.