Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Szilágyi Győző Attila;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a különféle vezetési módszereket, és azok gyakorlatban történő alkalmazási lehetőségeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket (30%).
A szorgalmi időszakban 1 db beadandó esszét kell írni "elfogadva" eredménnyel. (terjedelme minimum 6000 karakter szóközök nélkül, maximum 5 oldal,
WORD formátumban.)
Formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek. (lsd. Szabályzatok!)
A dolgozat ÖNÁLLÓ gondolatokat kell tartalmazzon, szubjektív jellegű, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön. A dolgozatok plágium
ellenőrzésen esnek át, 10%-nál nagyobb egyezés esetén nem elfogadhatóak! Az esszét a Moodle rendszerbe kell feltölteni, a megadott határidőre.
A laborgyakorlatokon aktívan részt kell venni a csoportmunkában, illetve a prezentációkban.
A félévközi jegy megszerzéséhez szükséges pontok megoszlása:
50% írásbeli dolgozat – 50% laborgyakorlatok során megszerezhető pontok (csoportmunkában, szerepjátékban való részvétel, prezentációk)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Különböző szervezeti struktúrák és szervezeti kultúrák. Szervezeti kultúra, a vezető szerepe a szervezeti kultúra alakításában. Menedzsment irányzatok.
2. A vezető személyisége; vezetési stílusok. Vezetési funkciók, feladatok, vezetői szerepek, vezetési helyzetek. Vezetés, irányítás, operatív munka.
3. A csoport jellemzői, fejlődési szakaszai. Különbség csoport és csapat között. Teamek összeállítása, vezetése. Különböző teamtag típusok.
4. Probléma és feladat. Probléma-azonosítás, egyéni és csoportos problémamegoldás. Döntés; egyéni és csoportos döntéshozatal.
5. Szervezeti hatalom, szervezeti politika; hatalmi eszközök alkalmazása a vezetői gyakorlatban
6. Szervezeti kommunikáció. Különböző kommunikációs hálózatok a szervezetben. Prezentációs technikák, hatásos verbális kommunikáció.
7. Motiváció, motivációs módszerek. Vezetés a 21. században.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi dolgozat ÖNÁLLÓ gondolatokat kell tartalmazzon, szubjektív jellegű, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön.
Fontos: a tantárgy tréning jellege miatt pótlás nem lehetséges.
Pótlási lehetőségek: a csoportos félévközi munka miatt nem lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Krasz Kata: Vezetői készségfejlesztő tréning – jegyzet (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2008 vagy későbbi kiadás)
Ajánlott irodalom: Meredith Belbin: A team avagy az együttműködõ csoport, SHL Hungary Kft., 1998.
Roger Dawson: Dönteni tudni kell, AduPrint, 1996.
Daniel H. Pink: Motiváció 3.0. HVG, 2010.
Stanley McChrystal: Csapatok csapata. HVG, 2016.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
ISO 9001:2015