Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Biztonságtechnika szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András; Dr. Szekeres Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A gazdaság
jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodást
segítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények
- Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező
- Az előadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat megírása 8. és a 13. héten.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti időpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges
pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerezhető pontok %-ában.
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtani alapfogalmak alapösszefüggések. A piac és a piaci szereplők, a piaciverseny jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzői és ezek változása. Keresleti és kínálati függvény, egyensúlyi ár. Marshall kereszt. Ár- és jövedelemrugalmasság. A javak csoportosítása.
2. A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer és jellemzői. A hasznossági függvény, határhaszon. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes. Az ár- és jövedelemváltozás hatása az egyensúlyi helyzetre.
3. Vállalat, vállalkozás, vállalkozási formák. Egyéni vállalkozás, Bt, Kft, RT. A termelés technikai – gazdasági összefüggései. A termelési lehetőségek határgörbéje. Termelési függvény, határtermék, átlagtermék.
4. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. Rövid és hosszú távú költségfüggvények. Fajlagos költségek. A különböző profit-fogalmak értelmezése. Bruttó profit, számviteli profit, gazdasági profit, normál profit.
5. A piactípusok jellemzői. A verseny jellege és formái különböző piactípusok esetén. Tökéletes versenypiac, monopolpiac, oligopolpiac. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben, monopol-és oligopol piac esetén. Fedezeti pont, üzemszüneti pont, kritikus mennyiség.
6. A termelési tényezők piacának jellemzői. A tőkepiac sajátosságai. A reáltőke értékelésének különböző módjai. A munkapiac sajátosságai.
7. Az értékpapírpiac jellemzői, szerepe. A kötvény és a részvény. A tőzsde működése. A föld és ingatlanpiac.
1. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
8. A nemzetgazdaság teljesítményének mérése. GO, GDP, GND, GNDI, NDP, NNI, NNDI. A nemzetgazdaság piacai. A fogyasztás megtakarítás összefüggései.
9. A pénz szerepe a gazdaságban. A pénz kialakulása, fajtái és funkciói. A hitelek fajtái
Aranypénzrendszer, hitelpénzrendszer. Egyszintű és kétszintű bankrendszer. A jegybank ls a kereskedelmibank szerepe, feladatai.
10. Infláció a gazdaságban. Az infláció fajtái. Az infláció okai. Keresleti és kínálati infláció. Az infláció gyógymódjai. Munkanélküliség. A munkanélküliség fajtái. Munkanélküliség és infláció. Ár-bér spirál. A foglalkoztatáspolitika.
11. Az állam szerepe a modern gazdaságban. Az állam (kormányzat) funkciói. Az állam költségvetése. Az adók. Bevételek és kiadások. Államadósság. Költségvetési (fiskális) és pénzügyi (monetáris) politika.
12. Az európai integráció (EU) rövid története. Az EU bővülésének és fejlődésének fokozatai. Az EMU, az Európai Gazdasági és Monetáris Unió. Konvergencia-program. EU és Magyarország.
13. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Külkereskedelem és nemzetközi fizetési mérleg. Nemzetközi gazdasági intézmények. (IMF, Világbank, WTO)
2. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max 80 perc)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Horváth István: Makroökonómia mérnököknek
Csiszárik-Kocsir Ágnes: Mikroökonómia mérnököknek
Pulay Gyula: Gazdasági és pénzügyi alapismeretek e-Book )SOTE)
Máté Domicián: Gazdasági ismeretek (EKE)