Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplőit, a vállalkozások irányításának különböző
szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt
helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltételei:
1.) A moodle rendszerben megtalálható ellenőrző kérdések teljesítése rendszerben megadott határidőre, minimum 50%-os szinten.
2.) Egy zárthelyi dolgozat megírása, félév elején egyeztetett, órarenden kívüli időpontban. A dolgozat 50%-a elmélet 50%-a gyakorlati feladat.
Eredményes dolgozat feltétele: elméletből és gyakorlatból is külön-külön a megszerezhető pontszám minimum 50%-ának megszerzése. Félévközi
jegypótlási -javítási lehetőség: vizsgaidőszak első 10 munkanapjában, neptunban meghirdetett aláíráspótló vizsgán.
3.) A foglalkozásokon való részvétel: A tantervben előírt konzultáció (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti látogatása
kötelező. A hiányzásokra a TVSZ
előírásai érvényesek. A részvétel ellenőrzése jelenléti ívvel történik. A konzultációkon való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál,
akiknél a kapcsolódó előadások tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható. A konzultációkra az e-learning (moodle) rendszerbe feltöltött gyakorló feladatokat mindenkinek magával kell hozni,
ennek hiányában nem értékelhető az órai munka.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. E-learning: Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli szabályozás szintjei. Számviteli alapelvek. Beszámoló fajtái és részei. A vállalkozás vagyona, a mérleg tételeinek tartalma, Gazdasági események fogalma, mérlegre gyakorolt hatása Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerű gazdasági események rögzítése.
Értékelési szabályok1. (bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés), Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletértékelési eljárások)
Bevétel, ráfordítás fogalma, fajtái, kapcsolata a vállalkozás tevékenységével. Eredménykimutatás fajtái, eredmény kategóriák. : Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás tételeinek összehasonlítása, átjárhatóság a két eredmény kimutatás között. : Összetett gazdasági események fajtái, hatása a beszámoló tételeire. Immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel és kapcsolatos gazdasági események könyvvezetése. ÁFA elszámolás alapjai.
2. Konzultáció:
Az éves beszámoló mérlegének összeállítása.
Egyszerű gazdasági események elemzése, Egyszerű gazdasági események könyvvezetése. Bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés, értékvesztés, készletértékelési eljárások.
Besorolások mindkét eredménykimutatásban, mindkét eredménykimutatás összeállítása
Összetett gazdasági események könyvvezetése. Áfa elszámolás.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakítása a zárthelyi dolgozat összpontszáma alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)

Megjegyzés: Egyéni konzultációra az előadó/gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A moodle rendszerbe feltöltve.)
Számviteli törvény
Ajánlott irodalom: Róth - Adorján - Lukács – Veit: Számviteli esettanulmányok 2016
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
dr.Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila: Könyvvezetés és Beszámolókészítés
SALDO 2016
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.
Felzárkóztató kurzus a félévsorán meghirdetésre kerülhet, melynek időpontjairól a neptun és a moodle rendszerben értesítést kapnak a hallgatók.