Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplőit, a vállalkozások irányításának különböző
szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt
helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltételei:
1.) Egy zárthelyi dolgozat megírása a 10. héten előzetesen a félév elején egyeztetett, órarenden kívüli időpontban. A dolgozatok 100%-a elmélet.
Eredményes dolgozat feltétele: a megszerezhető pontszám minimum 50%-ának megszerzése. Pótlási -javítási lehetőség: a szorgalmi időszak utolsó
hetében valamint a vizsgaidőszak első 10 munkanapjában, neptunban meghirdetett aláíráspótló vizsgán.
2.) A foglalkozásokon való részvétel: A tantervben előírt gyakorlatok (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti látogatása
kötelező. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek. A részvétel ellenőrzése jelenléti ívvel történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné
válik azoknál a hallgatóknál, akiknél a kapcsolódó elmélet tananyagában teljes járatlanság tapasztalható.
Az elméleti anyag elsajátításának ellenőrzésére, a gyakorlatok első 10 percében, előre egyeztetett anyagból, röpdolgozat várható. A félév során a
röpdolgozatok 50%-át megfelelt szinten kell
teljesíteni. A röpdolgozat megfeleltnek minősül a megszerezhető pontszám 50%-ának teljesítése esetén.
3.) A gyakorlatokra az e-learning (moodle) rendszerbe feltöltött gyakorló feladatokat mindenkinek magával kell hozni, ennek hiányában nem
értékelhető az órai munka.
4.) A moodle rendszerben megtalálható ellenőrző kérdések teljesítése rendszerben megadott határidőre (minden konzultáció előtti nap 24 óra), minimum
50%-os szinten. Az ellenőrző kérdések késedelmes teljesítése 3 alkalommal megengedett, a további késedelmek letiltást eredményeznek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. E-learning: Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli szabályozás szintjei. Számviteli alapelvek. Beszámoló fajtái és részei.
Gyakorlat: Bizonylatok fogalma, fajtái, tartalma
2. E-learning:A vállalkozás vagyona, a mérleg tételeinek tartalma
Gyakorlat: Az éves beszámoló mérlegének összeállítása
3. E-learning:Gazdasági események fogalma, mérlegre gyakorolt hatása
Gyakorlat: Egyszerű gazdasági események elemzése
4. E-learning: Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerű gazdasági események rögzítése.
Gyakorlat: Egyszerű gazdasági események könyvvezetése.
5. E-learning: Értékelési szabályok1. (bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés)
Gyakorlat: Egyszerű gazdasági események könyvvezetése.
6. E-learning :Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletértékelési eljárások)
Gyakorlat: Bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés
7. Gyakorlat: Értékvesztés, készletértékelési eljárások.
8. E-learning: Bevétel, ráfordítás fogalma, fajtái, kapcsolata a vállalkozás tevékenységével. Eredménykimutatás fajtái, eredmény kategóriák.
Gyakorlat: Besorolások mindkét eredménykimutatásban
9. E-learning: Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás tételeinek összehasonlítása, átjárhatóság a két eredmény kimutatás között.
Gyakorlat: Mindkét eredménykimutatás összeállítása
10. E-learning: Összetett gazdasági események fajtái, hatása a beszámoló tételeire. Immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel és kapcsolatos gazdasági események könyvvezetése.
Gyakorlat: Összetett gazdasági események könyvvezetése
11. E-learning: Áfa elszámolás alapjai.
Gyakorlat: Összetett gazdasági események könyvvezetése. Áfa elszámolás.
12. E-learning: Külföldi pénzértékre szóló eszközök és források értékelése. Kapcsolódó gazdasági események könyvvezetése.
Gyakorlat: Összetett gazdasági események könyvvezetése. Áfa elszámolás.
13. Gyakorlat: Devizás eszközök és forrásokkal kapcsolatos gazdasági események könyvvezetése.
14. Gyakorlat: Összefoglaló feladatok.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakítása a vizsgadolgozat összpontszáma alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)

Megjegyzés: Egyéni konzultációra az előadó/gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A moodle rendszerbe feltöltve.)
Számviteli törvény
Ajánlott irodalom: Róth - Adorján - Lukács – Veit: Számviteli esettanulmányok 2016
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
dr.Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila: Könyvvezetés és Beszámolókészítés
SALDO 2016
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.
Felzárkóztató kurzus a félévsorán meghirdetésre kerülhet, melynek időpontjairól a neptun és a moodle rendszerben értesítést kapnak a hallgatók.