Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplőit, a vállalkozások irányításának különböző
szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt
helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltételei:
1.) A moodle rendszerben megtalálható ellenőrző kérdések teljesítése rendszerben megadott határidőre, minimum 50%-os szinten.
2.) Az utolsó konzultáció alkalmával egy zárthelyi dolgozat megírása A dolgozatok 50%-a elmélet 50%-a gyakorlati feladat. Eredményes dolgozat
feltétele: elméletből és gyakorlatból is külön-külön a megszerezhető pontszám minimum 50%-ának megszerzése. Félévközi jegypótlási -javítási
lehetőség: vizsgaidőszak első 10 munkanapjában, neptunban meghirdetett aláíráspótló vizsgán.
3.) A foglalkozásokon való részvétel: A tantervben előírt konzultációk (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti látogatása
kötelező. A hiányzásokra a TVSZ
előírásai érvényesek. A részvétel ellenőrzése jelenléti ívvel történik. A konzultációkon való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál,
akiknél a kapcsolódó előadások tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható. A konzultációkra az e-learning (moodle) rendszerbe feltöltött gyakorló feladatokat mindenkinek magával kell hozni,
ennek hiányában nem értékelhető az órai munka.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. E-learning: Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli szabályozás szintjei. Számviteli alapelvek. Beszámoló fajtái és részei. A vállalkozás vagyona, a mérleg tételeinek tartalma, Gazdasági események fogalma, mérlegre gyakorolt hatása Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerű gazdasági események rögzítése.
Konzultáció: Bizonylatok fogalma, fajtái, tartalma, Az éves beszámoló mérlegének összeállítása. Egyszerű gazdasági események elemzése, Egyszerű gazdasági események könyvvezetése.
2. E-learning: Értékelési szabályok1. (bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés), Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletértékelési eljárások)
Konzultáció: Bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés, Értékvesztés, készletértékelési eljárások.
3. E-learning: Bevétel, ráfordítás fogalma, fajtái, kapcsolata a vállalkozás tevékenységével. Eredménykimutatás fajtái, eredmény kategóriák. : Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás tételeinek összehasonlítása, átjárhatóság a két eredmény kimutatás között.
Konzultáció: Besorolások mindkét eredménykimutatásban, Mindkét eredménykimutatás összeállítása
4. E-learning: Összetett gazdasági események fajtái, hatása a beszámoló tételeire. Immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel és kapcsolatos gazdasági események könyvvezetése. ÁFA elszámolás alapjai.
Konzultáció: Összetett gazdasági események könyvvezetése. Áfa elszámolás.
5. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakítása a zh összpontszáma alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)

Megjegyzés: Egyéni konzultációra az előadó/gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A moodle rendszerbe feltöltve.)
Számviteli törvény
Ajánlott irodalom: Róth - Adorján - Lukács – Veit: Számviteli esettanulmányok 2016
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
dr.Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila: Könyvvezetés és Beszámolókészítés
SALDO 2016
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.
Felzárkóztató kurzus a félévsorán meghirdetésre kerülhet, melynek időpontjairól a neptun és a moodle rendszerben értesítést kapnak a hallgatók.