Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok:
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók:
Heti/Féléves óraszámok: Előadás: Tantermi gyakorlat: Labor: Konzultáció:
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplőit, a vállalkozások irányításának különböző
szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt
helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltételei:
1.) Egy zárthelyi dolgozat megírása a 10. héten előzetesen a félév elején egyeztetett, órarenden kívüli időpontban. A dolgozatok 100%-a elmélet.
Eredményes dolgozat feltétele: a megszerezhető pontszám minimum 50%-ának megszerzése. Pótlási -javítási lehetőség: a szorgalmi időszak utolsó
hetében valamint a vizsgaidőszak első 10 munkanapjában, neptunban meghirdetett aláíráspótló vizsgán.
2.) A foglalkozásokon való részvétel: A tantervben előírt gyakorlatok (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti látogatása
kötelező. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek. A részvétel ellenőrzése jelenléti ívvel történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné
válik azoknál a hallgatóknál, akiknél a kapcsolódó elmélet tananyagában teljes járatlanság tapasztalható. Az elméleti anyag elsajátításának
ellenőrzésére, a gyakorlatok első 10 percében, előre egyeztetett anyagból, röpdolgozat várható. A félév során a röpdolgozatok 50%-át megfelelt
szinten kell
teljesíteni. A röpdolgozat megfeleltnek minősül a megszerezhető pontszám 50%-ának teljesítése esetén.
3.) A gyakorlatokra az e-learning (moodle) rendszerbe feltöltött gyakorló feladatokat mindenkinek magával kell hozni, ennek hiányában nem
értékelhető az órai munka.
4.) A moodle rendszerben megtalálható ellenőrző kérdések teljesítése rendszerben megadott határidőre (minden hét kedd 24 óra), minimum 50%-os
szinten. Az ellenőrző kérdések késedelmes teljesítése 3 alkalommal megengedett, a további késedelmek letiltást eredményeznek.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakítása a vizsgadolgozat összpontszáma alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)

Megjegyzés: Egyéni konzultációra az előadó/gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A moodle rendszerbe feltöltve.)
Számviteli törvény
Ajánlott irodalom: Róth - Adorján - Lukács – Veit: Számviteli esettanulmányok 2016
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
dr.Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila: Könyvvezetés és Beszámolókészítés
SALDO 2016
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.
Felzárkóztató kurzus a félévsorán meghirdetésre kerülhet, melynek időpontjairól a neptun és a moodle rendszerben értesítést kapnak a hallgatók.