Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Bene Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 5 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a korábban megszerzett, minőséggel kapcsolatos ismereteinek elmélyítése. A képzés felöleli a minőségmenedzsment rendszerét,
megfelelőség- és minőségszabályozását, a termelési-, fogyasztói- és beszállítói kapcsolatok minőségközpontúságát, a vevőközpontúságot. Cél, hogy a
képzés átfogó ismeretet adjon a minőségügyi rendszerek kapcsolatáról, gyakorlatban történő alkalmazásáról.
Fejleszteni kívánt szakmai kompetenciák:
Ismeret: minőségügyi gondolkodás, minőségfilozófia, eszközök, folyamat- és rendszerszemlélet
A kurzus témájának megismerése a hallgatok komplexitás kompetenciáját is fejleszti, így számukra átláthatóbbá teszi a vállalati folyamatok közötti
összefüggéseket, azok egymásra hatását, a fejlesztési pontok tervezését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Évközi feladatok:
- kötelező: esszé leadása
- önkéntes: egyéni prezentáció (tárgy témakörét érintő tanulmány bemutatása)

Esszé feladat:
1. Választott szervezet (cég, intézmény), vagy szervezeti egység folyamatainak feltérképezése.
2. A vizsgált folyamatok minőségbiztosítási szempontból kritikus pontjainak feltárása, szabályozása.
3. A folyamatok minőségjavításának hatásai a szervezetre. (+/- hatások)
Az esszé terjedelme max. 10 oldal (fedlappal, mellékletekkel), de minimum 10ezer karakter, times new roman, 10-es betűméret, szimpla sortáv, a
továbbiakban (tagolás, szerkezet, hivatkozás, stb.) a szakdolgozat formai követelményét követve.
Az aláírás feltétele az évközi feladatokon elérhető pontszám 60%-ának elérése.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy gyakorlati óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat.
(=„letiltva”).

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Követelmények ismertetése; Ismétlés: Minőség fogalma, minőségköltségek. A minőségmenedzsment helye, funkciói a vállalati szervezetben. A vállalati politika és stratégia; Minőségpolitika, minőségstratégia
2. Előadás: A TQM és a Minőségdíj Modellek; Fontosabb szabványok: KIR, MEBIR, Élelmiszeripar főbb szabványai, integrált irányítási rendszerek
3. Előadás: ISO szabványcsalád; ISO 9000 szabványsorozat; ISO 9001 szabvány. ISO 9001:2015 szabvány.
4. Előadás: Auditálás; Audit definíciói, alapfogalmak. Típusai, audit tervezése, audit-program, folyamatai, megállapításai, dokumentációi; Az auditor
5. Előadás: I. Zárthelyi dolgozat
Évközi feladat értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Tantárgy teljesítése: írásbeli vizsga
- 60%-tól elégséges (2), 70%-tól közepes (3), 80 %-tól jó (4), 90 %-tól jeles (5)

Vizsgára bocsátás feltétele:
Évközi munka teljesítése:
- esszé leadása 40 pont
- ZH 60 pont
Mindösszesen 100 pont, aminek legalább 60 %-át szükséges elérni.

Félév során plusz pont szerezhető:
- egyéni prezentáció (tárgy témakörét érintő esettanulmány bemutatása) 10 pont
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásban (ld. félévközi követelmények)
 
Kötelező irodalom: ISO 9001:2015
Előadás + szeminárium jegyzet, anyagok
A foglalkozások előadásainak prezentációi valamint további kiegészítő prezentációk és cikkek a következő honlapon megtalálhatók: elektronikus
tananyag a Moodle rendszerben
Ajánlott irodalom: A minőségügy alapjai – Veress G. (szerk.) (1999) Műszaki, Budapest, 282 o. ISBN 9631630498
Minőségbiztosítás - A minőségirányítás alapjai – Dézsán I. (szerk.) (2010) Műszaki, Budapest, 108 o. ISBN 9789632750712
Minõségbiztosítás – Krégelyi-Kiss Á. (2013) BGK-3047, Budapest
Minõségirányítási rendszerek fejlesztése – Koczor Z. (2010) TÜV Rheiland Akadémia Budapest
Lean startup – Ries E. (2013) HVG Kiadói Rt.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A képzés tananyagának korszerűsítése folyamatos az új elméleti és technológiai lehetőségek tükrében.