Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen leírni az üzleti döntések alapfogalmait, megmagyarázni, miként gyorsíthatók a döntések és megérteni, miként használhatók a
szakértõrendszerek az üzleti döntésekben.
Tudásbázisok építésével képes legyen egy rutin és egy eredeti döntési dilemma megmagyarázására és a döntési javaslat elfogadtatására. A döntéstan
friss
forrásainak feldolgozásával és megvitatásával az új fogalmakat saját kontextusába tudja helyezni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 ZH, szóbeli beszámoló, tantermi gyakorlatokon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A döntéshozatal története, döntések egy szempillantás alatt
2. Döntéselméleti alapfogalmak, döntéselméleti irányzatok
3. A döntéselmélet kvantitatív módszerei
4. A racionalitás és az irracionalitás határán
5. A döntésképesség feltételei, a döntési helyzet észlelésének csapdái
6. Vezetõi és menedzseri döntések támogatása, a modellezés gondjai
7. 1. ZH
8. A döntéshez szükséges tudás típusai, a döntési változatok validálása
9. Szakértõ rendszerek alkalmazása az üzleti döntések támogatására
10. Szabályalapú tudásbázis építése
11. Esetalapú tudásbázis építése
12. Az üzleti döntésekhez szükséges tudásmegosztás lehetõségei (Social Media)
13. 2. ZH
14. A tárgy fogalmi keretének felülvizsgálata, a félévközi munka értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH1 és ZH2: 10-10 pont
szóbeli beszámoló: 5 pont
a tantermi gyakorlatok eredménye (értékelés három alkalommal): 15 pont
maximálisan 40 pont érhetõ el
értékelés:
0-20: elégtelen (1); 21-25: elégséges (2); 26-30: közepes (3); 31-35: jó (4); 36-40: jeles (5)

Zh alatti puskázásért, beszélgetésért, nem megengedett eszközhasználatért letiltás jár. A sikertelen zh-k, vagy orvosi igazolással igazolt hiányzás miatt kihagyott zh-k utolsó órán pótolhatók.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
2 ZH, 1 szóbeli beszámoló és a tantermi gyakorlatok értékelése
 
Kötelező irodalom: Baracskai Zoltán, Velencei Jolán: Követõ nélkül nincs vezetõ. Myrror Média, Budapest, 2004.
Szeghegyi Ágnes, Velencei Jolán: Üzleti döntéshozásra alkalmas tudásalapú döntéstámogató rendszerek. BMF, 2003. [http://kgk.uni-
obuda.hu/sites/default/files/VSZjegyzet.pdf]

Ajánlott irodalom: Ariely, Dan: Kiszámíthatóan irracionális. A racionálisnak vélt döntéseinket alakító rejtett erõkrõl. Gabo Könyvkiadó, 2011.
Gladwell, Malcolm: Ösztönösen. A döntésrõl másképp. HVG Könyvek, 2005.
Iyengar, Sheena: A választás mûvészete. HVG Könyvek, 2010.
March, James G.: Bevezetés a döntéshozatalba. Panem Kiadó, 2000.
Simon, Herbert A.: Korlátozott racionalitás. KJK Budapest. 1982.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel.