Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Novák János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az alapvető menedzser ismeretek és készségek elsajátítása. A vezetői személyiség fejlesztése, a vezetési és szervezési funkciók, eszközök és módszerek
megismerése. Az emberi kapcsolatok helyes kialakítása és felhasználása a vezetésben.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltétele az 5. konzultációs héten írt írásbeli zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése.
Prezentáció, vagy házi dolgozat (megajánlott jegy)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a menedzsmentbe, alapfogalmak, kialakulása. A menedzsment, mint diszciplína elhelyezése, definiálása. A tudományterület fejlődése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok. Személyiség lélektan, szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. Karrier, Személyiség, vezetési stílusok, vezetés jellemzői. Vezetési módszerek. A hatékony kommunikáció a vezetői munkában. Konfliktuskezelés. Vezetői alkalmasság, vezetői készség. A vezetés funkciói. A vezetőkkel szemben megfogalmazott követelmények. Lelki élet a munkahelyen. A vezetők és a beosztottak kapcsolatai. Protokoll.
2. Csoport, motiváció. Csoport, csoportdinamikai hatások, csapatmunka-teammunka, csoportos döntéshozatal. Motivációs elméletek, egyéni és csoportos jutalmazás. Mérése, gyakorlati példák, elméletek és modellek. Feladatkiadás, ösztönzés folyamata, a munka, mint motiváció. A felelősség, döntés, jogkör, hatalom, a hatalom forrásai.
3. Szervezet, szervezés, szervezeti formák. A szervezet fogalma, szervezeti célok. A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány. Szervezeti formák, szervezeti hatékonyság. Szervezeti kultúra. Kultúrközi különbségek. Változás a szervezetben, szervezetfejlesztés. A konfliktusok okai a szervezetben.
4. Innováció, stratégia. Egy vállalkozás indításának folyamata, stratégia tervek, elképzelések, üzleti tervezés. Jövőbeni tervezés. Alapvető stratégiai módszerek (BCG, SWOT, PEST elemzés, életgörbe stb.)
5. Zárthelyi dolgozat, feladatok értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgára bocsájtás feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás feltétele az adott határidőre leadott házi dolgozat, vagy prezentáció bemutatása.
Megajánlott jegy az utolsó konzultációs órán megírt ZH alapján.
Az aláírás pótlása TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga.
A ZH dolgozatban maximálisan 50 pont / 100 pont érhető el. A zárthelyi értékelése következőképpen alakul: a sikeres félévközi jegy érdemjegye
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: A Moodle oldalon elérhető elektronikus jegyzet (elérés és hozzáférés megadása az első konzultáció alkalmával), előadás anyaga, prezentációk
Ajánlott irodalom: • Bakacsi: Szervezeti magatartás és vezetés, Budapest, Mûszaki Kk.
• Deák-Heinrich-Heinrich: Vezetési ismeretek
• Dobák: Szervezeti formák és vezetés
• Forróné-Szvitacs: Menedzsment mérnököknek, Pécs
• Herczeg J- Kópháziné: Vezetésszervezés, SE, Sopron, 2001.
• Hunyady-Székely (szerk): Gazdaságpszichológia, Osiris Kk, Budapest, 2002
• Klein S: Vezetés- és szervezetpszichológia, Budapest, SHL Kk., 2002
• Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005.
• Roóz József: Menedzsment alapja, 2008, Perfekt Kiadó
• Tamblyn-Weiss: Humoros tréning gyakorlatok nagykönyve
 
Egyéb segédletek: Feladatsor, összefoglaló tételsor, ZH-t segítő kérdések