Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Dr. Bene Andrea; Szilágyi Győző;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a folyamatmenedzsment és a minőségmenedzsment szemléletet, a folyamatmenedzsment és minőségmenedzsment módszereket, és azok
gyakorlatban történő alkalmazási lehetőségeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon való részvétel kötelező. A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket (30%).
A szorgalmi időszakban 1 db zárthelyi dolgozatot kell írni, minimum "elégséges (2)" eredménnyel, és 1 db beadandó esszét kell írni "elfogadva"
eredménnyel. (terjedelme minimum 6000 karakter szóközök nélkül, maximum 5 oldal, WORD formátumban.)
Formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek. (lsd. Szabályzatok!) Az esszét a Moodle rendszerbe kell feltölteni, a
megadott határidőre.
A dolgozat ÖNÁLLÓ gondolatokat kell tartalmazzon, szubjektív jellegű, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön. A dolgozatok plágium
ellenőrzésen esnek át, 10%-nál nagyobb egyezés esetén nem elfogadhatóak!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. folyamat definíciója; folyamatszemlélet; PDCA-ciklus; belső vevő fogalma; folyamat elemei; folyamat jellemzői; egyedi és ismétlődő folyamatok; üzleti folyamat fogalma; üzleti folyamatok osztályozása; Porter-féle modell; üzleti folyamatok azonosítása és feltérképezése; folyamatleltár; folyamatok kapcsolódása; folyamattérkép; kulcsfolyamatok azonosítása; folyamattervezés; folyamatmodellezési módszerek; folyamatmenedzsment rendszer elemei; mérhető folyamatcélok meghatározása; minőségköltségek;
2. folyamatmenedzsment életciklus (PMLC); a folyamatmenedzsment szervezeti vonatkozásai; folyamatorientált szervezet; folyamatgazda szerepe, feladata, hatásköre és felelőssége; folyamatgazda szükséges kompetenciái; minőségügyi felelős szerepköre, hatásköre, felelőssége; minőségügyi dokumentumok fajtái, tartalmi elemei; dokumentumkezelés; folyamatszabályozás; leíró, táblázatos és grafikus folyamatszabályozási módszerek; folyamatábra módszerek; kompetencia mátrix; felelősségek és hatáskörök rendezése a folyamatokban;
3. folyamatok mérése; eredmény- folyamat- és hatás mutatók; kulcs teljesítménymutatók (KPI); a mérés 3 szintje; folyamat mutatórendszer kialakítása; adatgyűjtés és mérés a folyamatokban; statisztikai módszerek a minőségügyben; folyamat controlling (BPC); önértékelés; folyamatelemzés; folyamatképesség vizsgálat; folyamat teljesítmény vizsgálat; javítás/helyesbítés/megelőzés; kockázatelemzési módszerek; kérdéslisták; ellenőrző listák;
4. a minőség fogalma; a minőségszemlélet fejlődése; minőségellenőrzés; minőségszabályozás; minőségbiztosítás; teljes körű minőségszabályozás (TQC); a vevő, mint partner; kimondott-, kimondatlan-, és latens igények; folyamatos fejlesztés (BPI); minőség spirál; folyamat benchmarking; üzleti folyamatok újraformálása (BPR); Különbség BPR és BPI között; a minőség 8 dimenziója; a szolgáltatás minőségének 10 meghatározó eleme; a folyamatjavítás 6 lépése; minőségkomponensek; számszerűsíthető minőségjellemzők;
5. teljes körű minőségmenedzsment (TQM); Just In Time rendszer; Lean szemlélet; veszteség típusok; 5S módszer; a KAIZEN 4 alapelve; a Poka- Yoke módszer; hatékonyság fogalma, típusai; minőségfejlesztési technikák; brainstorming; nominális csoportmunka; SWOT-analízis; Ishikawa-diagram; minőségügyi dokumentumok fajtái; minőségügyi dokumentumok tartalmi elemei; dokumentumkezelés; az ISO 9001:2015 minőségügyi szabvány; története; fejlődése; struktúrája; minőségügyi audit;
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az elégtelen eredmény (vagy meg nem írt zárthelyi dolgozat) egy alkalommal javítható (illetve pótolható). A pót-zárthelyi a félév teljes anyagát tartalmazza, és önállóan kerül értékelésre.
A zárthelyi dolgozatok értékelési rendje:
0-25 pont: elégtelen (1)
26-31 pont: elégséges (2)
32-37 pont: közepes (3)
38-43 pont: jó (4)
44-50 pont: jeles (5).
A zárthelyi dolgozat érdemjegye a Neptun rendszerben bejegyzésre kerül. A Neptun rendszerbe bekerült elégtelen évközi jegy egy alkalommal javítható a TVSZ szerinti módon, az erre meghirdetett időpontra jelentkezni kell.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: A tantárgyhoz tartozóan a Moodle rendszerben feltöltött, "kötelező irodalom" címkével ellátott oktatási anyagok.
Ajánlott irodalom: Chikán Attila – Demeter Krisztina: Értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Aula, Budapest, 2003.
Arthur R. Tenner, Irving J. DeToro: Teljeskörű minőségmenedzsment - TQM. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1996.
Arthur R. Tenner, Irving J. DeToro: BPR - vállalati folyamatok újraformálása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
ISO 9001:2015