Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2006/07/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Csatári András;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és amelyet
késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Gazdaság és jog. A gazdasági jog mint jogterület: megjelenése, fejlõdése, jogági kapcsolatai. A gazdasági jog alanyai. A jogi személy.
2. A non-profit szervezetek és az egyes szervezetekre vonatkozó jogi szabályozás. A szövetkezet.
3. A gazdasági társaságok közös szabályai: alapítás, szervezet, felelõsség, ellenõrzés, megszûnés stb.
4. A gazdasági társaságok külön szabályai: a jogi személyiség nélküli és a jogi személyiségû gazdasági társaságok.
5. Fogyasztói érdekek védelme, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalma.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga: írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 60 perc. A vizsgafeladatok az elõadás témáira épülnek. Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, a
vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: A 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Ajánlott irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek I. – II. (Budapest, 2004.)