Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Kiss Mariann; Dr. Szekeres Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG1SANC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismereteket közvetít a piacról, annak mûködésérõl, az alapvetõ gazdasági fogalmakról. Segíti a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak
megértését, a gazdasági kérdésekben való eligazodást, s egyben megalapozza a késõbbi félévek gazdasági jellegû tárgyait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Egy dolgozat megírása 8. héten..
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges pontszámot.
- A gyakorlaton kiadott feladatok leadása.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplõk jellemzése.
piac, keresleti függvény, kínálati függvény, Marshall-kereszt, piaci egyensúly, egyensúlyi ár, túlkereslet és túlkínálat, árküszöb- és plafonár, kereslet árrugalmassága, keresztrugalmasság
2. 1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplõk jellemzése.
piac, keresleti függvény, kínálati függvény, Marshall-kereszt, piaci egyensúly, egyensúlyi ár, túlkereslet és túlkínálat, árküszöb- és plafonár, kereslet árrugalmassága, keresztrugalmasság
3. 2. Fogyasztói magatartás és kereslet
határhaszon, teljes haszon, Gossen I. és II. törvénye, közömbösségi görbe, telítettségi pont, költségvetési egyenes, jövedelem, Engel-görbe, jövedelemrugalmasság, normál termék, inferior termék, Giffen javak, Veblen-termék, presztizsfogyasztás, helyettesítõ- és kiegészítõ cikkek, fogyasztói többlet
4. 2. Fogyasztói magatartás és kereslet
határhaszon, teljes haszon, Gossen I. és II. törvénye, közömbösségi görbe, telítettségi pont, költségvetési egyenes, jövedelem, Engel-görbe, jövedelemrugalmasság, normál termék, inferior termék, Giffen javak, Veblen-termék, presztizsfogyasztás, helyettesítõ- és kiegészítõ cikkek, fogyasztói többlet
5. 3. A vállalat és a termelõi szervezet
egyszemélyes vállalat, társaság, részvénytársaság, korlátozott felelõsség, technikai hatékonyság, gazdasági hatékonyság, termelési függvény, csökkenõ hozadék törvénye, munka határterméke, munka átlagterméke, TC, FC, VC, AC, AFC, AVC, MC
6. 3. A vállalat és a termelõi szervezet
egyszemélyes vállalat, társaság, részvénytársaság, korlátozott felelõsség, technikai hatékonyság, gazdasági hatékonyság, termelési függvény, csökkenõ hozadék törvénye, munka határterméke, munka átlagterméke, TC, FC, VC, AC, AFC, AVC, MC
7. 4. Piaci szerkezet és vállalati magatartás I.
piaci részesedés, Herfindahl-index, koncentrációs ráta, termékdifferenciálás, belépési korlátok, piactípusok, tökéletes verseny, átlagprofit, határprofit, összprofit, jövedelmezõség, bevétel, haszon, üzembezárási pont fedezeti pont
8. 4. Piaci szerkezet és vállalati magatartás I.
piaci részesedés, Herfindahl-index, koncentrációs ráta, termékdifferenciálás, belépési korlátok, piactípusok, tökéletes verseny, átlagprofit, határprofit, összprofit, jövedelmezõség, bevétel, haszon, üzembezárási pont fedezeti pont
9. 5. Piaci szerkezet és vállalati magatartás II.
tökéletlen verseny, tiszta monopólium, monopolisztikus versenypiac, oligopólium, kartell, játékelmélet, Nash-egyensúly, dinamikus-egyensúly, összejátszás, stabil kooperáció, antitröszt - politika
10. 5. Piaci szerkezet és vállalati magatartás II.
tökéletlen verseny, tiszta monopólium, monopolisztikus versenypiac, oligopólium, kartell, játékelmélet, Nash-egyensúly, dinamikus-egyensúly, összejátszás, stabil kooperáció, antitröszt - politika
11. 6. Termelési tényezõk piaca
tõkepiac, kamat, vagyonértékelés, nettó jelenérték, belsõ kamatláb, csökkenõ hozadék, betét, részvény, kötvény, névérték, forgalmi érték, árfolyam, állampapírok, áru- és értéktõzsde, bessz és hossz, készpénzügyletek, határidõs ügyletek, humán tõke, munkabér, föld, földjáradék
12. 6. Termelési tényezõk piaca
tõkepiac, kamat, vagyonértékelés, nettó jelenérték, belsõ kamatláb, csökkenõ hozadék, betét, részvény, kötvény, névérték, forgalmi érték, árfolyam, állampapírok, áru- és értéktõzsde, bessz és hossz, készpénzügyletek, határidõs ügyletek, humán tõke, munkabér, föld, földjáradék
13. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 40 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 40 perc)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyûjtemény BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Heyne - Boettke - Prychitko: A közgazdasági gondolkodás alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007