Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Ferenczi Éva Oktatók: Ferenczi Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél Az emberi kommunikáció mibenlétének és általános összefüggésrendszerének bemutatása. A kommunikáció eleminek és technikáinak
megismertetése. A gazdaság és az emberi kommunikáció egymásrautaltságának megértetése. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált mûködésében,
valamint az egyéni érdek érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3.hét.20 perces feladatlap kitöltése
6.hét Írásbeli portré saját kommunikációnkról.
9.hét 20 perces feladatlap kitöltése

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Ember és kommunikáció. A kommunikáció szükséglete és szükségessége. Az emberi kommunikáció sajátossága, a kognitív és az érzelmi összetevõk megjelenítése. A kommunikáció változékonysága. Az emberi észlelés és az attitûd szerepe a kommunikációban.
2. 2. A kommunikáció fogalma. A kommunikáció elemei. Az üzenet, a küldõ és befogadó szerepe. Kódolás – dekódolás, az aktívhallgatás és a visszacsatolás folyamata. A hatékony kommunikáció. A kontextus jelentõsége. A kommunikáció akadályai, kommunikációs zajok.
3. 3. A kommunikáció eszközei. Verbális kommunikáció, metanyelv, paranyelv. Non verbális kommunikáció eredete és sajátossága. A non verbális kommunikáció eszközei. Verbális és non verbális kommunikáció kapcsolata. Személyes tér és távolság jelentõsége és szerepe. A hitelesség.
4. 4. Az önismeret és az emberismeret szerepe a kommunikáció folyamatában. „Johari” ablak, személyiségtípusok. Kommunikációs önismeret. Benyomáskeltés, szimpátia, empátia. A bizalom. Simogatás egyenértékek.
5. 5. Emberismert, személyiségvonások.

6. 6. Emberi játszmák. A játszmák jellemzõje és programozottsága. Kiegészítõ és keresztezett tranzakciók. A játszmák jelentõsége. Játszmák a munkahelyeken
7. 7. Kultúra és kommunikáció összefüggése. A kultúra fogalma, a kultúrák elkülöníthetõségének alapjai. Kultúraközi kommunikáció. Multikultúra. Elõítélet, sztereotípia és tolerancia.
8. 8. Kommunikáció gazdasági környezetben. Kommunikáció és gazdasági hatékonyság összefüggése. Piaci meghatározottság és a rugalmasság szerepe a vállalatok mûködésében. Információ-információfeldolgozás- emberi erõforrás összefüggése. A vállalat rendszeralapú mûködése. A technikai és szociális alrendszerek szerepe és együttes hatásuk. Az alrendszerek eltérõ kommunikációs igénye.
9. 9. A vállalat külsõ és belsõ kommunikációs rendszere. Marketingkommunikáció és PR. Formális és informális belsõ kommunikációs hálózatok. Kölcsönös függõségek, együttmûködés és verseny kommunikációs technikái. Az érdekérvényesítések folyamata és a közvetlen emberi kommunikáció.
10. 10. A szervezeti kultúra és kommunikáció. Protokoll. Kommunikációs helyzetek és formák a munkahelyeken. Párbeszéd és vita. A meggyõzés. Motiváció és manipuláció.
11. 11. A konfliktus, konfliktuskezelési technikák. A konfliktus fogalma, kialakulásának oka. Egyének közötti konfliktusok. Konfliktusok szervezeti szinten. A konfliktuskezelés módjai és kommunikációs technikái.
12. 12. Elõadások és prezentációk. A siker záloga az elõadó felkészültsége. A felkészülés szempontjai. A tényleges elõadás megtartásának kommunikációs technikái. Munkahelyi értekezletek. Az értekezletek típusai és kommunikációs technikái.
13. 13. Karrier és karrier utak. Az elsõ munkahely megtalálása. Önéletrajz és kísérõlevél tartalma és formája. Állásinterjúk és tesztek. Öltözködés és viselkedés.
14. 14. Feladatlap kitöltése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy megszerzése: A három kiírt félévközi követelmény teljesítése, ami elõfeltétele egy félév anyagát összefoglaló feladatlap kitöltésének. A feladatlap értékelése alapján kapják meg a hallgatók a félévközi jegyet.
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció. BMF KGK 4003,
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció. Szöveggyûjtemény. BMF KGK 4001