Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2006/07/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Borbély Emese; Dr. Láhm Szilvia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A makro-
és mikroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév folyamán 1 db zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a a 12. héten. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a zh eredményes
(legalább 50%) megírása. Ennek hiányában a félév nem ismerhetõ el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtan alapkérdései. A közgazdasági gondolkodás rövid története.
2. A határhaszon elmélet kialakulása, legfontosabb kategóriái, összefüggései. (Gossen I., Gossen II. Marshall-kereszt)
3. A mikroökonómia alapfogalmai, egyszerûsítõ feltételezései. A fogyasztói magatartás vizsgálata. Közömbösségi görbék.
4. A fogyasztó összhasznának maximalizálása. Költségvetési egyenes, optimalizáció. A kereslet ár-, keresztár- és jövedelemrugalmassága
5. Termelõi magatartás. A termelés technikai összefüggései.
6. Költségek és profitok. Rövid- és hosszútávú költségfüggvények.
7. Piaci szerkezetek. Kompetitív vállalat kínálati magatartása.
8. A tiszta monopólium profitmaximalizálása. Holtteher veszteség.
9. Természetes monopóliumok. Monopolista verseny. Árdiszkrimináció.
10. Termelési tényezõk piaca. Erõforrások kereslete és kínálata. Munkapiac.
11. Tõkepiac. (Tõke, kamat, befektetés). Értékpapírpiac. Természeti erõforrások. (Föld, földjáradék.)
12. Monopolhatások az erõforrások piacán.
13. Külsõ gazdasági hatások
14. Elõvizsga
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: Különeljárási díj befizetése ellenében a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján egyetlen alkalommal az oktató által kijelölt idõpontban teljesíthetõ a félévközi követelmény. A pótlás írásbeli, a teljes félévi tananyagot felöleli, eredményesnek akkor tekinthetõ, ha az elért pontszám eléri az összpontszám 50%-t).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres
vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Mikroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2001.
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
H. Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 1991
Kopányi Mihály: Mikroökonómia Mûszaki Kiadó 1993
Dr. Elek Erzsébet-Tóth Gábor-Véghné dr. Vörös Mária: Mikroökonómia példatár