Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Tick Andrea Oktatók: Dr. habil. Tick Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a gazdasági alrendszer és társadalmi-szociális környezetére vonatkozó előrejelzés-készítés korszerű ismereteivel: ennek
keretében a társadalmi-gazdasági előrejelzés-készítés speciális metodológiai, metodikai kérdéseivel és különböző hazai előrejelzésekkel. Felhívni a
figyelmet arra, hogy a közgazdasági jellegű döntéseknek a társadalom más területén jelentkező következményei is vannak
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltétele az utolsó konzultációs héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése és az otthon elkészítendő házi
dolgozat időbeni leadása (utolsó konzultáció)
Az eLearning rendszerben a feladatok és tesztek elvégzése, minimum 30% teljesítése.
Pontszámok:
Rész Pontszám % rész
Zh 50 pont 50%
Házi dolgozat 30 pont 30%
eLearning tesztek, feladatok 20 pont 20%

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A társadalmi-szociális és gazdasági előrejelzés különböző értelmezései. Társadalmi jövőmodellek. Mit tud mondani a jövőkutató a jövőről? A jövőkutatás, mint tudomány.
Információs társadalom, tudás alapú társadalom és az EU. Környezeti problémák társadalmi válaszok Mire ad választ a jövőkutatás?
2. A népesedési folyamatok hosszú és nagy távlatú előrejelzése Hogyan készítünk előrejelzést?
A hazai szakképzés jövője. Vizsgarendszerek
A hazai egészségpolitika és nyugdíjreform előrejelzési megalapozása
Hazai makrogazdasági előrejelzések a káosz-számítás felhasználásával. Instabilitás és gazdaság dualitásai
3. Környezet és gazdaság kapcsolata-multidiszciplináris modellvizsgálat és rendszerdinamikai megközelítés Folyamatok, tendenciák és ciklusok előrejelzése
Fordulópontok előrejelzése. Előrejelzés participatív módszerekkel
Kapcsolatok előrejelzése. A jövőkutatás főbb irányzatai Az előrejelzés-készítés módszerei (matematikai-statisztikai, szakértői és modellezési eljárások)
4. Az előrejelzés-készítés módszerei (matematikai-statisztikai, szakértői és modellezési eljárások)
Az előrejelzések megbízhatósága Megbízhatóság-vizsgálati módszerek
Az előrejelzés tevékenység fázisai. (előkészítő munkálatok, az előrejelzés elkészítése, dokumentálás)
5. Az előrejelzés és a döntés kapcsolata, Nemzetközi összehasonlító elemzés. Világmodellek, Előrejelzés készítés (vállalatoknál, költségvetési intézményeknél)
A jövőkutató felelőssége Workshop hazánk társadalmi-gazdasági jövőjéről
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladat megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendők. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegűek. A ZH dolgozatban maximálisan 50 pont érhető el. Házi dolgozat 30 %-ban számít be a félévközi jegybe. A zárthelyi és a sikeres félévközi jegy értékelése következőképpen alakul:
0 – 50 %: elégtelen (1);
51- 62 %: elégséges (2);
63 – 74 %: közepes (3);
75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetőség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni a TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Dr. Gidai Erzsébet- Dr. Tóth Attiláné: Bevezetés a jövőkutatás elméleti és módszertani kérdéseibe,Arisztotelész Stúdium Bt 2001.(ISBN 963 00 6223 2)
Ajánlott irodalom: Meadows, D., Randers, J., Meadows, D.: A növekedés határai harminc év múltán, Kossuth Kiadó, Budapest, 2005
Nováky Erzsébet: Magyarország 2025 – Lehet másként is?! MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, Budapest, 2007
Nováky Erzsébet: Jövőkutatás. Aula 2000
David C. Korten: Tőkés társaságok világuralma, Typotex, 1995
Alvin Toffler: A harmadik hullám, Kapu, 2000
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelősnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, időterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.