Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Tick Andrea Oktatók: Dr. habil. Tick Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a gazdasági alrendszer és társadalmi-szociális környezetére vonatkozó előrejelzés-készítés korszerű ismereteivel: ennek
keretében a társadalmi-gazdasági előrejelzés-készítés speciális metodológiai, metodikai kérdéseivel és különböző hazai előrejelzésekkel. Felhívni a
figyelmet arra, hogy a közgazdasági jellegű döntéseknek a társadalom más területén jelentkező következményei is vannak
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltétele a 12. héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, valamint az eLearning rendszerben megadott
feladatok és tesztek megoldása
Gyakorlaton és otthon elkészítendő házi dolgozat időbeni leadása (14.hét)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A társadalmi-szociális és gazdasági előrejelzés különböző értelmezései. Társadalmi jövőmodellek. Mit tud mondani a jövőkutató a jövőről? A jövőkutatás, mint tudomány
2. Információs társadalom, tudás alapú társadalom és az EU. Környezeti problémák társadalmi válaszok Mire ad választ a jövőkutatás?
3. A népesedési folyamatok hosszú és nagy távlatú előrejelzése. Hogyan készítünk előrejelzést?
4. A hazai szakképzés jövője. Vizsgarendszerek
5. A hazai egészségpolitika és nyugdíjreform előrejelzési megalapozása
6. Hazai makrogazdasági előrejelzések a káosz-számítás felhasználásával. Instabilitás és gazdaság dualitásai
7. Környezet és gazdaság kapcsolata-multidiszciplináris modellvizsgálat és rendszerdinamikai megközelítés Folyamatok, tendenciák és ciklusok előrejelzése
8. Fordulópontok előrejelzése. Előrejelzés participatív módszerekkel
9. Kapcsolatok előrejelzése. A jövőkutatás főbb irányzatai Az előrejelzés-készítés módszerei (matematikai-statisztikai, szakértői és modellezési eljárások)
10. Az előrejelzés-készítés módszerei (matematikai-statisztikai, szakértői és modellezési eljárások)
11. Az előrejelzések megbízhatósága Megbízhatóság-vizsgálati módszerek
12. Az előrejelzés tevékenység fázisai. (előkészítő munkálatok, az előrejelzés elkészítése, dokumentálás)
13. Az előrejelzés és a döntés kapcsolata, Nemzetközi összehasonlító elemzés. Világmodellek, Előrejelzés készítés (vállalatoknál, költségvetési intézményeknél)
14. A jövőkutató felelőssége Workshop hazánk társadalmi-gazdasági jövőjéről
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendők. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegűek.
A ZH dolgozatban maximálisan 50 pont érhető el, amely 50%-ban számít be a félévközi jegybe.
Az elearning rendszerben minimum 30% elérése szükséges.
Az eLearning rendszerben elévégzett feladatok 20%-ban számítanak be.
Házi dolgozat 30 %-ban számít be a félévközi jegybe.
A zárthelyi és a sikeres félévközi jegy értékelése következőképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetőség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni.(pót ZH a 14. héten.)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Dr. Gidai Erzsébet- Dr. Tóth Attiláné: Bevezetés a jövőkutatás elméleti és módszertani kérdéseibe,Arisztotelész Stúdium Bt 2001.(ISBN 963 00 6223 2)
Ajánlott irodalom: Meadows, D., Randers, J., Meadows, D.: A növekedés határai harminc év múltán, Kossuth Kiadó, Budapest, 2005
Nováky Erzsébet: Magyarország 2025 – Lehet másként is?! MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, Budapest, 2007
Nováky Erzsébet: Jövőkutatás. Aula 2000
David C. Korten: Tőkés társaságok világuralma, Kapu, 1995
Alvin Toffler: A harmadik hullám, Typotex, 2000
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelősnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, időterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.