Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Ferenczi Éva Oktatók: Papp Lászlóné;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az emberi kommunikáció mibenlétének és általános összefüggésrendszerének elsajátítása. A kommunikáció eleminek és technikáinak megismertetése. A
gazdaság és az emberi kommunikáció egymásrautaltságának megértetése. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált mûködésében, valamint az egyéni
érdek érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezése és kezelése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi jegy megszerzése két részbõl áll: egyénileg írásban, egy feladatlap kitöltésével történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ember és kommunikáció. A kommunikáció szükséglete és szükségessége. Az emberi kommunikáció sajátossága, a kognitív és az érzelmi összetevõk megjelenítése. A kommunikáció változékonysága. Az emberi észlelés és az attitûd szerepe a kommunikációban. A kommunikáció fogalma. A kommunikáció elemei. Az üzenet, a küldõ és befogadó szerepe. Kódolás – dekódolás, az aktívhallgatás és a visszacsatolás folyamata. Verbális kommunikáció, metanyelv, paranyelv. Non verbális kommunikáció eredete és sajátossága. A non verbális kommunikáció eszközei. Verbális és non verbális kommunikáció kapcsolata. Személyes tér és távolság jelentõsége és szerepe.
2. Az önismeret és az emberismeret szerepe a kommunikáció folyamatában. „Johari” ablak, személyiségtípusok. Kommunikációs önismeret. Benyomáskeltés, szimpátia, empátia. A bizalom. Simogatás egyenértékek. Emberismeret, személyiségvonások.
Emberi játszmák. A játszmák jellemzõje és programozottsága. Kiegészítõ és keresztezett tranzakciók. A játszmák jelentõsége. Játszmák a munkahelyeken.
3. Kultúra és kommunikáció összefüggése. A kultúra fogalma, a kultúrák elkülöníthetõségének alapjai. Kultúraközi kommunikáció. Multikultúra. Elõítélet, sztereotípia és tolerancia. A szervezeti kultúra. Protokoll. Kommunikációs helyzetek és formák a munkahelyeken. Párbeszéd és vita. A meggyõzés. Motiváció és manipuláció. Bírálat és dicséret.
4. Karrier és karrier utak. Érvényesülés a munkahelyeken. Önmenedzselés. Az érvényesülés szabályai. Öltözködés és viselkedés a munkahelyeken. A konfliktus, konfliktuskezelési technikák. A konfliktus fogalma, kialakulásának oka. Egyének közötti konfliktusok. Konfliktusok szervezeti szinten. A konfliktuskezelés módjai és kommunikációs technikái
5. Írásbeli kommunikáció, Üzleti levelezés. Szakdolgozatírás Elõadások és prezentációk. A siker záloga az elõadó felkészültsége. A felkészülés szempontjai. A tényleges elõadás megtartásának kommunikációs technikái.
6. Írásbeli feladatlap kitöltése
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció BMF KGK 4003
Papp Lászlóné:Üzeleti kommunikáció. Szöveggyûjtemény. BMF KGK 4001