Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Parragh Bianka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a vállalati erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás összetevőit megismerjék, amellyel összefüggésben a sikeres
vállalatirányítás tétjét is megérthetik. A vállalatirányítás speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, a tárgy ezekből kíván
keresztmetszeti képet adni a résztvevőknek. A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a napjainkra jellemző stratégiai és
vállalatirányítási célitűzésekkel, funkcionális vállalatirányítási területekkel. A résztvevők esettanulmányok feldolgozásával és az évközi
gyakorlati feladatokkal az üzleti életben hasznosítható ismeretekkel gazdagodnak. A tantárgy kiemelt témakörei közé tartozik a vállalatok társadalmi
felelősségvállalása, illetve a környezettudatos vállalatirányítás is.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelező a gyakorlatokon való részvétel. Az aláírás feltétele az évközi feladatokon (ZH és prezentáció) elérhető pontszám 50%-ának elérése.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy gyakorlati óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat.
(=„letiltva”).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés. Elméleti háttér, alapfogalmak.
2. Értékmaximalizálás, értékteremtés és ösztönzés. Bizalom.
3. Vállalatirányítás és a funkcionális vállalati stratégiai területek összefüggései. Vállalati méretkategóriák. A technológiai fejlődés hatásai és lehetőségei.
4. A befektető és a tulajdonos szerinti vállalati érték. Tulajdonosi szerkezet és vállalatirányítás. Vállalatfinanszírozás és vállalati versenyképesség.
5. Vállalatirányítási rendszerek I.
6. Vállalatirányítási rendszerek II.
7. A makrokörnyezet és az állam hatása a vállalatirányításra, tervezési folyamat, perspektivikus gondolkodás. KKV-kat támogató gazdaságpolitikák.
8. Felelős vállalatirányítás elmélete és gyakorlata. Vállalati kormányzás három pillére. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Etikus vállalatirányítás.
9. Környezettudatosság és fenntarthatóság a vállalatirányításban.
10. Hallgatói prezentációk I.
11. Hallgatói prezentációk II.
12. Összefoglalás
13. ZH megírása
14. Pót ZH, évközi teljesítmény értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
40 %-ban a prezentáció alapján, 60 %-ban a ZH alapján.
Az előadóval e-mailen vagy személyesen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában (2-3 fős csoportokban) prezentáció készítése és előadása a félév második felében.
Az év végi érdemjegy a házi dolgozattal vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következőképpen alakul (maximális pontszám: 100):
A prezentáció 40 %, a ZH dolgozat 60 %-os súllyal szerepel.
51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásban és prezentáció alapján
Írásbeli vizsga (teszt).
 
Kötelező irodalom: Dr. Parragh Bianka (2019): Vállalatirányítás, digitális tananyag
Tasi Miklós (2011): Vállalatirányítási rendszerek, Szerzői jog, kiadás: Tasi Miklós, digitális tananyag
Ajánlott irodalom: Báthory Zsuzsanna (2011): A lean és a vezetési stílus összefüggései, 142. sz. Műhelytanulmány, Corvinus Egyetem, HU ISSN 1786-3031
Michael C. Jensen (2008): Tulajdonosok és menedzserek - a vállalatirányítás természete, Alinea Kiadó, Budapest
Csutora Mária – Kerekes Sándor (2004): A környezetbarát vállalatirányítás eszközei, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest
 
Egyéb segédletek: Megjelölt cikkek, publikációk
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TVSZ.