Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Parragh Bianka; Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja áttekintést adni a vezetés- és szervezéstudomány fejlődéséről, a hatékony és eredményes vezetési- és menedzsmentmódszerek, elvek,
koncepciók alkalmazásáról és kialakításáról. A tantárgy meghatározza továbbá a vezetéssel szemben támasztott általános követelményrendszert,
szükséges képességeket, valamint a folyamatosan változó kihívásokra adható válaszokat, a változáskezelés módszereit, mindezt tulajdonos-menedzseri
stratégiai szemlélet keretében. A résztvevők esettanulmányok feldolgozásával és az évközi gyakorlati feladatokkal az mindennapi üzleti életben
hasznosítható ismeretekkel gazdagodnak, melyek felölelik a menedzselés, vezetői személyiség fejlesztés, vezetés-szervezési ismeretek, kialakítandó
emberi kapcsolatok és döntési mechanizmusok, valamint a probléma megoldási technikák helyes alkalmazását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelező a gyakorlatokon való részvétel. Az aláírás feltétele az évközi feladatokon elérhető pontszám 50%-ának elérése.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy gyakorlati óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat.
(=„letiltva”).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés. Elméleti háttér, alapfogalmak. (menedzser, menedzsment, vezetés, menedzseri és vezetői szerepkörök- és követelmények, menedzseri feladatok és szerepkörök, célrendszer, vezetés sikertényezői).
2. Klasszikus iskola (Taylor, Fayol, Max Weber), Emberközpontú megközelítések., Lewin, Mayo, Barnard. Kontigenciaelmélet. X, Y, Z elmélet.
3. A szervezet és környezete. Környezet komplexitása, változékonysága. Közvetlen környezeti tényezők. Makrokörnyezet és vállalkozásösztönzés.
4. Szervezeti formák. Szervezeti célok és politikák, jellemző paraméterek. Vállalati méretkategóriák.
5. Vízió, misszió. Szervezeti stratégia és stratégiai tervezés jelentősége. PESTEL elemzés. SWOT-analízis. BCG mátrix. Stratégiai menedzsment.
6. Humánmenedzsment. Csoportok a szervezetben. Csoportépítés és csoportfejlesztés. Motiváció és motivációs elméletek. Kommunikáció.
7. Szervezeti kultúra és vállalati teljesítmény. Vezetési stílus. Folyamatszemlélet és döntéshozatal. Döntési modellek.
8. Projekt- és minőségmenedzsment.
9. Társadalmi felelősségvállalás, érdekérvényesítés, környezettudatosság és fenntarthatóság. Etikus vállalatvezetés.
10. Rektori szünet
11. Változásmenedzsment. Változást gátló és támogató erők. Lehetséges reakciók.
12. Hazai és nemzetközi vállalatok. Tulajdonosi szerkezet. A globális kihívások menedzsment válaszai.
13. ZH megírása
14. Pót ZH, évközi teljesítmény értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH és évközi teljesítmény (feladatok) alapján.
Az év végi érdemjegy a megszerzett pontszám szerint a következőképpen alakul (maximális pontszám: 100):
51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Parragh Bianka (2019): Menedzsment alapjai, digitális tananyag
Gombaszögi Ildikó (2019): Menedzsment alapjai, digitális tananyag
Ajánlott irodalom: Dr. Roóz József (2007): A menedzsment alapjai Bp.: Perfekt Kiadó
Dr. Farkas Ferenc (2005): Változásmenedzsment, Bp.: Akadémia Kiadó


 
Egyéb segédletek: Megjelölt cikkek, publikációk
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TVSZ.