Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
 
Előtanulmányi feltételek: GVXVI1VMLE Vállalkozás innováció
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelési és szolgáltatási folyamatok alapvető lépéseit és tulajdonságait, valamint bemutassa a
termelési és szolgáltatási feladatok tervezéséhez és azok hatékony végrehajtásához szükséges alapvető módszereket. A kurzus során a hallgató
megismerkedik a vállalati környezet, termék, szolgáltatás, folyamat, stb. fejlesztési lehetőségeivel, a menedzsment problémákkal. Ezen felül a
hallgatók felelevenítik a más tárgyak során tanult innovációs elmélet alapismereteit és gyakorlati helyzetben megvizsgálhatják, hogyan jelenik meg
az innováció egy termelő vállalatnál, milyen feltételei vannak egy innovatív megoldás bevezetésének.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az e-learningen megjelenő elméleti anyagok folyamatos figyelemmel kísérése, elsajátítása. A gyakorlatokon való megjelenés. A félév során a
gyakorlatokról a hiányzások száma a TVSZ szerint megengedett összóraszám 30%-a!
A félévközi konzultáció feladata a kiírt tananyagrész előzetes feldolgozása során felmerülő problémák megbeszélése, kérdések megválaszolása,
gyakorlati feladatok feldolgozása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a termelésmenedzsmentbe; Előrejelzési modellek állandó és trend jellegű igény esetén A termék-folyamat mátrix; Gyártási típusok, Termék-életgörbe; Előrejelzési modellek vizsgálata szezonalitás megjelenése esetén; Az előrejelzési modellek általánosíthatósága A modellek hibái és azok kezelése; A követőjel fogalma és gyakorlati alkalmazása
2. A rövid- és hosszútávú kapacitás elemzése, Kapacitás és hatékonyság, Tanulási hatás, Megbízhatósága, Az elemzés problémái, bizonytalanságkezelés
3. Készletgazdálkodás alapvető fogalmai, Készletező rendszerek, Készletvizsgálati módszerek, Készletgazdálkodási modellek; Készletgazdálkodás; Készletszintek meghatározása, rendelési és biztonsági készletszint, Költségfüggvények
4. Lean menedzsment alapjai, Szükséglettervezés; MRP, ERP rendszerek; Alkalmazott rendszerelméleti irányok, Kaizen, Lean, JIT, PDCA ciklus
5. Az innováció fogalma, komplexitása, osztályozása, dimenziói; Környezeti hatások; Az innovációval szembeni ellenállás okai; Az innováció mérésének lehetőségei, K+F; Innovációs elméletek és trendek; Vállalati jellemzők és attitűdök, a kreativitás; Szervezeti innováció, kulturális korlátok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: A gyakorlatokon való megjelenés és a félév során megszerezhető pontszámok minimum 60%-ának összegyűjtése. Az órai munka alapján megajánlott jegy szerezhető.
A félév sikeres zárásának feltétele Az írásbeli vizsga legalább 51%-os teljesítése. A tárgyból szerezhető érdemjegyet 60%-ban a ZH eredménye határozza meg! A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-50% elégtelen
51-60% elégséges
61-75% közepes
76-90% jó
91-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
elméleti teszt
 
Kötelező irodalom: Az e-learningen található tananyag
Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó;
Pakucs-Papanek (2006): Innováció menedzsment kézikönyv, Magyar Innovációs Szövetség
Ajánlott irodalom: Koltai Tamás (2011): Példatár a Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Termelésmenedzsment, Termelésszervezés és Projektmenedzsment tárgyakhoz, BME
elektronikus jegyzet
James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól működő vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó
Hámori-Szabó (2012): Innovációs verseny, Aula Kiadó
Szaklapok, folyóiratok, online elérhető anyagok.