Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelési és szolgáltatási folyamatok alapvető lépéseit és tulajdonságait, valamint bemutassa a
termelési és szolgáltatási feladatok tervezéséhez és azok hatékony végrehajtásához szükséges alapvető módszereket. A félév során a hallgatók
megismerkednek a termelési feladat előrejelzési módszereivel, az erőforrások biztosításához kapcsolódó feladatokkal és feltételekkel, valamint a
készletezési problémák kezelésével. A tananyag feldolgozása során az elméleti alapok áttekintése mellett gyakorlati példák megoldásának és
esettanulmányok feldolgozásának segítségével a hallgatók a gyakorlati alkalmazásba is betekintést nyerhetnek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk rendszeres látogatása. A félév során 3 konzultáción van katalógus, mely során 1 hiányzás fogadható el.
A félévközi konzultáció feladata a kiírt tananyagrész előzetes feldolgozása során felmerülő problémák megbeszélése, kérdések megválaszolása, gyakorlati
feladatok feldolgozása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a termelésmenedzsmentbe; A termelésmenedzsment helye és szerepe a menedzsment területén, termelő és szolgáltató rendszerek, A tömegszerűség lényegi kérdései; A termék-folyamat mátrix; Gyártási típusok, Termék-életgörbe helye és szerepe az előrejelzési modellekben
2. Előrejelzési modellek állandó és trend jellegű igény esetén; Előrejelzési modellek vizsgálata szezonalitás megjelenése esetén; Az előrejelzési modellek általánosíthatósága; Az előrejelzési modellek hibái és azok kezelése; A követőjel fogalma és gyakorlati alkalmazása
3. A rövid és hosszú távú kapacitás elemzése, Kapacitás és hatékonyság, Tanulási hatás, Termelőrendszerek megbízhatósága;
4. Készletgazdálkodás alapvető fogalmai, Készletszintek meghatározása, rendelési és biztonsági készletszint, Költségfüggvények
5. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév sikeres zárásának feltétele az évközi ZH legalább 51%-os teljesítése. A tárgyból szerezhető érdemjegyet 100%-ban a ZH eredménye határozza meg! A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-50% elégtelen
51-60% elégséges
61-75% közepes
76-90% jó
91-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az évközi ZH eredménye adja a félévzáró jegyet. Aláírás pótlásra és jegyszerzésre a vizsgaidőszak első hetében csak annak van lehetősége, aki az
írásbeli dolgozat idején igazoltan van távol.
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó;
Lovász Gabriella (2013): Termelésmenedzsment példatár. Óbudai Egyetem. KGK-VMI. Egyetemi elektronikus jegyzet.
Ajánlott irodalom: Koltai Tamás (2011): Példatár a Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Termelésmenedzsment, Termelésszervezés és Projektmenedzsment tárgyakhoz, BME
elektronikus jegyzet
James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól működő vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó