Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelési és szolgáltatási folyamatok alapvető lépéseit és tulajdonságait, valamint bemutassa a
termelési és szolgáltatási feladatok tervezéséhez és azok hatékony végrehajtásához szükséges alapvető módszereket. A kurzus során a hallgató
megismerkedik a vállalati környezet, termék, szolgáltatás, folyamat, stb. fejlesztési lehetőségeivel, a menedzsment problémákkal. Ezen felül a
hallgatók felelevenítik a más tárgyak során tanult innovációs elmélet alapismereteit és gyakorlati helyzetben megvizsgálhatják, hogyan jelenik meg
az innováció egy termelő vállalatnál, milyen feltételei vannak egy innovatív megoldás bevezetésének.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az e-learningen megjelenő elméleti anyagok folyamatos figyelemmel kísérése, elsajátítása. A gyakorlatokon való megjelenés. A félév során a
gyakorlatokról a hiányzások száma a TVSZ szerint megengedett összóraszám 30%-a!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a termelésmenedzsmentbe; Előrejelzési modellek állandó és trend jellegű igény esetén A termék-folyamat mátrix; Gyártási típusok, Termék-életgörbe;
2. Előrejelzési modellek vizsgálata szezonalitás megjelenése esetén; Az előrejelzési modellek általánosíthatósága A modellek hibái és azok kezelése; A követőjel fogalma és gyakorlati alkalmazása
3. A rövid- és hosszútávú kapacitás elemzése, Kapacitás és hatékonyság, Tanulási hatás, Megbízhatósága, Az elemzés problémái, bizonytalanságkezelés
4. Készletgazdálkodás alapvető fogalmai, Készletező rendszerek, Készletvizsgálati módszerek, Készletgazdálkodási modellek
5. Készletgazdálkodás; Készletszintek meghatározása, rendelési és biztonsági készletszint, Költségfüggvények
6. Lean menedzsment alapjai, Szükséglettervezés; MRP, ERP rendszerek
7. Alkalmazott rendszerelméleti irányok, Kaizen, Lean, JIT, PDCA ciklus
8. Az innováció fogalma, komplexitása, osztályozása, dimenziói
9. Környezeti hatások; Az innovációval szembeni ellenállás okai; Az innováció mérésének lehetőségei, K+F
10. Innovációs elméletek és trendek
11. Vállalati jellemzők és attitűdök, a kreativitás
12. Szervezeti innováció, kulturális korlátok
13. Összefoglalás, szempontok a prezentáció előadásához és az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése
14. Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: A gyakorlatvezetővel egyeztetett, általa visszaigazolt témában elemző munka készítése és prezentálása, előadása a félév során és az évközi feladat határidőre történő leadása és prezentálása.
A félév sikeres zárásának feltétele Az írásbeli vizsga legalább 51%-os teljesítése. A tárgyból szerezhető érdemjegyet 60%-ban a ZH eredménye határozza meg! A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-50% elégtelen
51-60% elégséges
61-75% közepes
76-90% jó
91-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
elméleti teszt
szóbeli prezentáció
 
Kötelező irodalom: Az e-learningen található tananyag
Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó;
Pakucs-Papanek (2006): Innováció menedzsment kézikönyv, Magyar Innovációs Szövetség
Ajánlott irodalom: Koltai Tamás (2011): Példatár a Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Termelésmenedzsment, Termelésszervezés és Projektmenedzsment tárgyakhoz, BME
elektronikus jegyzet
James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól működő vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó
Hámori-Szabó (2012): Innovációs verseny, Aula Kiadó
Szaklapok, folyóiratok, online elérhető anyagok.