Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelési és szolgáltatási folyamatok alapvető lépéseit és tulajdonságait, a termelés menedzsment
problémaköreinek legfontosabb megoldási lehetőségeit valamint a termelő- és szolgáltató rendszerek anyagi folyamatok menedzselésével kapcsolatos
legfontosabb problémáit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Előadások és gyakorlatok rendszeres látogatása. A félév során 3 előadáson van katalógus, mely során 1 hiányzás fogadható el.
A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlatokról 2 hiányzás fogadható el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a termelésmenedzsmentbe; A tömegszerűség lényegi kérdései
2. A termék-folyamat mátrix; Termék-életgörbe helye és szerepe az előrejelzési modellekben
3. Alapvető előrejelzési számítások állandó jellegű igény esetén
4. Előrejelzési modellek trend jellegű igény esetén
5. Előrejelzési modellek vizsgálata szezonalitás megjelenése esetén
6. Az előrejelzési modellek hibái és azok kezelése; A követőjel fogalma és gyakorlati alkalmazása
7. A rövidtávú kapacitás elemzése, Kapacitás és hatékonyság, Tanulási hatás, Termelőrendszerek megbízhatósága
8. A hosszú távú kapacitás elemzés problémái és stratégiai lehetőségei
9. Készletgazdálkodás alapvető fogalmai, Készletek típusai, Készletvizsgálati módszerek, Készletgazdálkodási modellek
10. Készletszintek meghatározása, Költségfüggvények
11. Rendelési és biztonsági készletszint meghatározása; Költségfüggvények
12. Szükséglettervezés; MRP, ERP rendszerek, Lean menedzsment alapjai
13. Alkalmazott rendszerelméleti irányok, Kaizen, Lean, JIT, PDCA ciklus
14. Esettanulmány feldolgozása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele az előadásokon és a gyakorlaton való részvétel. Hiányzás a TVSZ által engedélyezett keretek között lehetséges.
A félév sikeres zárásának feltétele az írásbeli vizsga legalább 51%-os teljesítése. A tárgyból szerezhető érdemjegyet 100%-ban a vizsga eredménye határozza meg! A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-50% elégtelen
51-60% elégséges
61-75% közepes
76-90% jó
91-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó;
Lovász Gabriella (2013): Termelésmenedzsment példatár. Óbudai Egyetem. KGK-VMI. Egyetemi elektronikus jegyzet.
Ajánlott irodalom: Koltai Tamás (2011): Példatár a Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Termelésmenedzsment, Termelésszervezés és Projektmenedzsment tárgyakhoz, BME
elektronikus jegyzet
 
Egyéb segédletek: James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól működő vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó