Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Piricz Noémi;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMSA1GMLD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék a vezetői számvitel alapfogalmait és alapösszefüggéseit: megtanulják a költségfogalmakat, a költségek csoportosításának
szempontjait, a teljes önköltségszámítást, a határköltség-számítást, a fedezeti elemzést, megismerkednek a tevékenységen alapuló költségszámítással,
a forgalmi-, eredménytervvel, a standard költségszámítással, s így képesek lesznek eltérés-elemzésekre, egyszerű és komplex gazdaságossági
vizsgálatok és elemzések elvégzésére, valamint a gazdálkodás, a tervezés, az ellenőrzés és az információ-ellátás összehangolására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az érdemjegy kialakításának módja:
A) Megajánlott jegy a félévi zh alapján.
B) A vizsgadolgozat módja: írásbeli
A vizsgadolgozatban, az 1. kérdésben feladott 10 kifejezésből min. 8-at kell tökéletesen tudni. Ezek a kérdések a Beugró kérdések témái c. listából
(lásd Moodle) kerülnek ki.
A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-64%-ig elégséges (2)
65-75%-ig közepes (3)
76-88%-ig jó (4)
89-100%-ig jeles (5)
Megjegyzés: Egyéni konzultációra az előadó, ill. a gyakorlatvezető fogadó óráján van lehetőség, valamint e-mailen történő egyeztetés alapján.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetői számvitel szerepe, jelentősége a vállalat irányításában, célja és funkciói. A pénzügyi és vezetői számvitel összehasonlítása. A költségek fogalma. A költségek csoportosítása különböző ismérvek alapján. A költség, ráfordítás és kiadás közötti különbség. Határköltség-számítás és fedezeti elemzés
Az ÁFKN struktúra elemzése. Fedezeti pont meghatározás.
2. A kalkuláció fogalma és fajtái (elő-, közbenső,- és utókalkuláció). Kalkulációs és önköltségszámítási módszerek (egyszerű osztó, egyenértékszámos osztó, normatív, pótlékoló,- és vegyes kalkuláció).
3. Teljes- és részköltségszámítás.Tevékenységalapú költségszámítás (ABC) fogalma, összefüggései, folyamata, kialakítása. Standard költségszámítás;
4. Speciális döntési problémák (Az optimális termelési és értékesítési program meghatározása. Döntés az eladási ár alsó határáról, saját vagy külső gyártás. Target costing eljárás.)
Költségelemzés: Költségelemzés fogalmai; Összehasonlító viszonyszámok; Közvetlen költségek elemzésének módszerei; Rugalmasságon alapuló költségelemzés
5. Költségelszámolás és az eredménykimutatás összefüggései (Költségkimutatások), Eredményelemzés; A pénzügyi helyzet alakulásának elemzése: Likviditási mérleg, pénzügyi helyzet elemzésének mutatószámai
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módja:

A) Megajánlott jegy a félévi zh alapján.
B) A vizsgadolgozat módja: írásbeli
A vizsgadolgozatban, az 1. kérdésben feladott 10 kifejezésből min. 8-at kell tökéletesen tudni. Ezek a kérdések a Beugró kérdések témái c. listából (lásd Moodle) kerülnek ki.
A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-64%-ig elégséges (2)
65-75%-ig közepes (3)
76-88%-ig jó (4)
89-100%-ig jeles (5)

Megjegyzés: Egyéni konzultációra az előadó, ill. a gyakorlatvezető fogadó óráján van lehetőség, valamint e-mailen történő egyeztetés alapján.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga írásban
 
Kötelező irodalom: • Tananyag a Moodle-ben
• Kardos Barbara, dr. Sztanó Imre, dr. Veress Attila (2012): A vezetői számvitel alapjai, Saldo Kiadó, Budapest
• Kardos Barbara, Miklósyné Ács Klára, Sisa Krisztina, dr. Szekeres Bernadett, dr. Veress Attila (2012): Példatár a vezetői számvitel
alapjaihoz, Saldo Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalom: 1.) Bosnyák János és szerzőtársai (2010), Vezetői számvitel, Saldo Kiadó, Budapest
2.) Bosnyák János és szerzőtársai (2009), Vezetői számvitel - Példatár és feladatgyűjtemény, Saldo Kiadó, Budapest
 
Egyéb segédletek: Beugró kérdések témái (Moodle)