Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 20
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat kutatásmódszertan részleteibe, betekintést nyújtva a teljes kutatási folyamatba, az elméletbe és a
gyakorlatba egyaránt. Az „állítás-bizonyítás” elvének, a hivatkozási szabályok gyakorlati alkalmazásának készségszintű elsajátítása. A félév végére
a hallgató képes legyen kutatási terv készítésére, a terv alapján önálló kutatás folytatására, kritika megfogalmazására egy-egy kutatási projekttel
vagy beszámolóval kapcsolatban.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatónak meghatározott időpontig, megadott formában egy kutatási tervet kell összeállítania. A kutatási terv beszámít a végső értékelésbe.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kutatásmódszertan jelentősége és fontossága. A tudománypolitika helyzete, fejlesztésének alapelvei és céljai Magyarországon és a világban. A kutatás politikai, etikai, gazdasági kérdései. Elmélet és kutatás. A kutatás politikai, etikai, gazdasági kérdései. A kutatás folyamata. Kutatási kérdések, hipotézisek. Induktív, deduktív elméletalkotás.
2. Kutatási kérdések. Témaválasztás, kutatási koncepció készítése.
A releváns szakirodalmak áttekintése. Szakirodalom gyűjtése. Könyvtárhasználat, elektronikus források használata.
Az információtól az ismeretgazdálkodásig (A hasznosítás típusai az információgyűjtés szintjei és céljai szerint.) Szoftverek.
3. Társadalmi-gazdasági jelenségek és a mérés. Kvantitatív és kvalitatív kutatás. A mintavétel logikája, adatfelvétel. Primer kutatási technikák. Kérdőíves vizsgálatok, kérdőívszerkesztés.
4. A tudományos írásművek elkészítésének módszertana. A tudományos írásművek típusai. A tanulmány struktúrája. Eredetiség, hivatkozások, plágium. Hivatkozások, bibliográfia. Kire, mikor, hogyan hivatkozzunk? Hivatkozási szabályok. A magyar és az angol hivatkozások közötti eltérések. APA és Harvard stílus. Nagy elektronikus dokumentumok készítése – technikák, problémák, trükkök.
5. Kutatási eredmények elemzése, hatásvizsgálat. A kutatási eredmények és a kutatómunka értékelése. Prezentációk készítése, előadási beszédtechnika, retorikai követelmények.
Pályázatok írása – kutatási terv - követelmények, bírálati szempontok.
Írásbeli vizsga.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
évközi jegy
A pótlásra, javításra a vizsgaszabályzatban megadottak szerint van lehetőség.
 
Kötelező irodalom: Pervez Ghauri , Kjell Gronhaug: Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011.
Ajánlott irodalom: Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 2003.
Kovács Kármen: Kutatási és publikálási kézikönyv nemcsak közgazdászoknak, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013
Kuhn, Th.: Tudományos forradalom, Akadémiai Kiadó, 2001.
Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai, Perfekt, 2004
Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill. Research methods for business students. Pearson, 2016. Seventh edition. ISBN 978-1-292-01662-7
Mildred L. Patten. Understanding Research Methods. An Overview of the Essentials. Routledge, 2018. 10th eText ISBN: 9781351817370, 135181737X
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2000.
 
Egyéb segédletek: E-learning keretrendszerbe, a tárgyhoz felöltött segédletek.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minőségirányítási kézikönyv szerint.