Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók jártasságot szereznek a szóbeli és írásbeli kommunikáció, prezentáció és publikáció terén. Az előadáson elhangzottakat gyakorlatban is
kipróbálhatják, így elsajátítják a kommunikációs technikákat és eszközök használatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2. konzultáció A hallgatók leadják prezentációjuk címét és egy rövid absztraktot
5. konzultáció Az elkészített prezentációk előre megadott szempontok szerinti közös értékelése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Írásbeli és szóbeli bemutatkozás, stílusok, kifejezések, szókincs. Önéletrajzírás, bemutatkozás, szókincs tesztek,
2. Írásbeli kommunikáció I-II.: vázlat és jegyzetkészítés, hivatkozások, forrásanyag gyűjtése Jegyzetkészítés, vázlat, absztraktok írása, Internet használat, szakirodalmazás. Hivatalos dokumentumok írása: dolgozatok, cikkek, üzleti dokumentumok Hivatalos levelek megírása, motivációs levél, email, pályázatok, kérvények, a tökéletes forma, korrektúra, Word
3. Szóbeli kommunikáció I-II.: Az előadásra való felkészülés, az előadás menete, prezentációs eszközök használata. Felkészülés a prezentációra, kivonatok, összefoglalók írása. Prezentáció készítés programjai.
4. Szóbeli kommunikáció II.: Kapcsolat a hallgatósággal testbeszéd, hangzás, viták, és kritika megfogalmazás, és fogadása. Prezentációs eszközök használata az előadás közben. Összefoglalás, szempontok a prezentáció előadásához
5. Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli teszt, valamint szóbeli prezentáció
vizsga
A pótlásra, javításra a vizsgaszabályzatban megadottak szerint van lehetőség.
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, az e-learning keretrendszerbe feltöltött tansegédletek, valamint az ajánlott irodalom kijelölt részei.
Ajánlott irodalom: Gallo Carmine: Steve Jobs a prezentáció mestere - Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók, HVG Könyvek, Budapest, 2010
Kovács Kármen: Kutatási és publikálási kézikönyv nemcsak közgazdászoknak, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013
Blaskó Ágnes - Hamp Gábor: Írás 1.0 (Több kiadás), Typotex Kiadó
 
Egyéb segédletek: E-learning keretrendszerbe, a tárgyhoz felöltött segédletek.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minőségirányítási kézikönyv szerint.