Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Fenyvesi István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 5 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ – a vállalati folyamatok megismerésével és racionalizálásával kapcsolatos – ismereteinek és gondolkodási képességeinek
kialakítása
a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH az utolsó alkalommal
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Új szervezési módszerek iránti igény kialakulása
A TQM és a BRP fogalma és alapjai
BPR eszközei, módszertana
BRP felosztása hatókör szerint, fõ módszertani elemei
2. BPR technikák, alkalmazott eljárások
Benchmarking
BRP-t támogató informatikai megoldások
Folyamat teljesítménymérés
3. BRP-t támogató informatikai megoldások
Folyamat teljesítménymérés
Folyamatmenedzsment megoldások, eszközök
Folyamatközpontú szervezet
4. BPR és a tevékenység alapú költségszámítás kapcsolata
BPR, ISO és az ERP rendszerek kapcsolata
BPR és workflow menedzsment kapcsolata
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A hallgatók a félév végén megírt ZH alapján kapják az évközi jegyet.
Pótlási lehetõség – szóban – a vizsgaidõszak elsõ hetében a TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli ZH
 
Kötelező irodalom: Arthur R. Tenner – Irving DeToro: BPR – vállalati folyamatok újraformálása, Bp. 1998
Ajánlott irodalom: Michael Hammer – James Champy: Business Process Reengineering, Bp. 2000
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula 2003
Chikán Attila – Demeter Krisztina: Értékteremtõ folyamatok menedzsmentje Aula 2003
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000.