Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Dr. Bene Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvető – a vállalati folyamatok megismerésével és racionalizálásával kapcsolatos – ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása
a gyakorlat követelményeinek szem előtt tartásával, megfelelő elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Évközi feladatok:
Kötelező a gyakorlatokon való részvétel. Az aláírás a ZH-n elérhető pontszám 60%-ának elérése. Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy
gyakorlati óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Új szervezési módszerek iránti igény kialakulása.
A TQM és a BRP fogalma és alapjai, a folyamatszemléletű működés sarokpontjai.
2. BPR eszközei, módszertana
BRP felosztása hatókör szerint, fõ módszertani elemei
3. BPR technikák, alkalmazott eljárások
Benchmarking
4. BRP-t támogató informatikai megoldások
Folyamat teljesítménymérés
5. Folyamatmenedzsment megoldások, eszközök
Folyamatközpontú szervezet
6. BPR és a tevékenység alapú költségszámítás kapcsolata
BPR, ISO és az ERP rendszerek és a workflow kapcsolata
7. ZH megírása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Tantárgy teljesítése: ZH
60%-tól elégséges (2), 70%-tól közepes (3), 80 %-tól jó (4), 90 %-tól jeles (5)

A hallgatók a félév végén megírt ZH alapján kapják az évközi jegyet.
Pótlási lehetõség – szóban – a vizsgaidõszak elsõ hetében a TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
ZH írásban (ld. félévközi követelmények)
 
Kötelező irodalom: Előadás + szeminárium jegyzet, anyagok
A foglalkozások előadásainak prezentációi valamint további kiegészítő prezentációk és cikkek a következő honlapon megtalálhatók: elektronikus
tananyag a Moodle rendszerben
Ajánlott irodalom: Arthur R. Tenner – Irving DeToro: BPR – vállalati folyamatok újraformálása, Bp. 1998
Michael Hammer – James Champy: Business Process Reengineering, Bp. 2000
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula 2003
Chikán Attila – Demeter Krisztina: Értékteremtõ folyamatok menedzsmentje Aula 2003
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A képzés tananyagának korszerűsítése folyamatos az új elméleti és technológiai lehetőségek tükrében.