Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Chaudhuri Sujit;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozásgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a vállalati és üzleti tervezés, ezen belül is a stratégiai tervezés világába. A stratégiai tervezés
speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, a tárgy ezekbõl kíván keresztmetszeti képet és ismereteket nyújtani a résztvevõknek. A
tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a napjainkra jellemzõ stratégiai gondolkodás kialakulásának folyamatával, illetve a stratégiai
vezetés elemeivel, célkitûzéseivel. A résztvevõk esettanulmányok feldolgozásával és a félév során megírandó házi dolgozat elkészítésével a
gyakorlati üzleti életben hasznosítható ismeretekkel gazdagodnak. A tantárgy kiemelkedõ témakörei a stratégiai elemzés, versenystratégiák és a
stratégiák megvalósításának területei.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ a gyakorlatokon való részvétel.

Az aláírás feltétele az évközi feladaton (prezentáció) elérhetõ pontszám 50%-ának elérése.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy gyakorlati óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet
nem kaphat. (=„letiltva”).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elméleti bevezetés. Alapfogalmak. A gazdasági környezet elemzése, kihívásai. A hazai vállalatok jelene és jövője.
2. Stratégiai tervezés szemléletei. Stratégiai tervezés folyamata, szintjei, időtávja. Esettanulmány
3. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása. Stratégiai akciók. Versenystratégiák. Stratégia megvalósítása. Üzleti tervezés szerepe és folyamata. Esettanulmány
4. Vállalatfejlesztési filozófiák. Ellenőrzési rendszerek. Globális cégek.
5. ZH írás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
40 %-ban a prezentáció alapján, 60 %-ban a ZH alapján.

Az előadóval e-mailen vagy személyesen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában (4-5 fős csoportokban)
prezentáció készítése és előadása a félév második felében.

Pótlás: Kijavított vagy új feladat leadása az elérhető pontszám legalább 50%-ának elérése.

Az év végi érdemjegy a házi dolgozattal vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következőképpen alakul
(maximális pontszám: 100):

A prezentáció 40 %, a ZH dolgozat 60 %-os súllyal szerepel.
51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Parragh Bianka,Chaudhuri Sujit : Stratégiai tervezés PDF +órán kiadott anyagok.
Ajánlott irodalom: David B. Yoffie & Michael A. Cusumano: Bill Gates, Andy Grove, Steve Jobs öt örök érvényű leckéje: A győztes stratégia, 21. század kiadó, Budapest,
2017
Laszlo Bock, A Google-titok, Bookline, Budapest, 2015.
Lee Iacocca, William Novak. Egy menedzser élete, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988.
Lee Iacocca, Catherine Whitney. Vezetõink, hol vagytok? Alinea Kiadó, Budapest, 2010.