Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A személyközi kommunikáció általános összefüggésrendszerének bemutatása. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált működésében, valamint az
egyéni érdekérvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti kommunikáció jellemzői, verseny-együttműködés-bizalom az üzleti életben
2. A kommunikáció verbális és non-verbális eszközei
3. A kommunikáció folyamata, jellemzői és az üzenet összetevői
4. Önismeret, emberismeret a kommunikációban
5. Információátadás nehézségei
6. A kommunikáció szereplői közti kapcsolat és a tranzakció-elemzés elmélete
7. Érdekérvényesítési formák, a meggyőzés eszközei
8. A meghallgatás művészete, kérdezéstechnika
9. Az üzleti tárgyalás felépítése
10. Zárthelyi dolgozat
11. Kommunikáció az állásinterjún
12. Prezentációkészítés és előadás megtartása
13. Vezető-beosztotti kapcsolatok, kommunikáció a munkahelyen
14. Kommunikációs stílusok, kommunikációs képességek fejlesztése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozaton és a félévközben kapott feladatokból szerezhető pontok alapján.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zárthelyi dolgozaton min. 51 % + gyakorlati feladat megoldása
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció jegyzet
Schulz von Thun, Friedmann: A kommunikációs zavarai és feloldásuk
Ajánlott irodalom: Fodor László, Kristó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai. Noran Libro, Budapest, 2014