Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az informatikai projektek menedzselésének hátterével és buktatóival menedzsment és pénzügyi oldalról
nézve. A tárgy során megismerkednek a programmenedzsment és a portfóliómenedzsment fogalmával, módszertanával. Részletesen elemezzük a
projektmenedzser és a projektcsapat szerepét. Megismerik az agilis és a klasszikus projektmenedzsment közötti különbségeket és egyezőségeket.
Ismertetésre kerülnek a projekt érintettjei, stakeholderei. A projektek áttekintésre kerülnek a tervezési fázistól a visszacsatolásig.
Igényfelmérést végzünk konkrét projektekre vonatkoztatva. A kurzus során elméleti és gyakorlati oldalról megvizsgáljuk az informatikai projektek
integráció-, scope-, ütemezés-, költség-, minőség-, erőforrás-, kommunikáció-, kockázat-, beszerzés- és stakeholder menedzsmentjét is.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az előadásokon való részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Lehetőség van szorgalmi feladat végzésére plusz pontért az előadáson megbeszéltek alapján.
- Egy zárthelyi dolgozat megírása a szorgalmi időszakban előre egyeztetett időpontjában!
- A féléves eredmények 60%-a a zárthelyi dolgozatból, 40%-a pedig az órai munkából áll össze.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Projekt – program – portfólió
2. Projektek környezete, projektszervezetek
3. Projektmódszertanok – iteratív, agilis és hibrid projektek
4. A projektek terjedelem menedzsmentje
5. A projektek idő menedzsmentje
6. A projektek költség menedzsmentje
7. A projektek erőforrás menedzsmentje
8. A projektek minőség menedzsmentje
9. A projektek kommunikáció menedzsmentje
10. A projektek kockázat menedzsmentje
11. A projektek beszerzés menedzsmentje
12. A projektek stakeholder menedzsmentje
13. Zárthelyi dolgozat
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
 0 – 50 %: elégtelen (1);
 51-62 %: elégséges (2);
 63 – 74 %: közepes (3);
 75 – 86 %: jó (4);
 87 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom:  Dr. Varga János: Projektmenedzsment, egyetemi jegyzet, ÓE
Ajánlott irodalom:  Daróczi, M. (2013): Projektmenedzsment, Szent István Egyetem, www.tankonyvtar.hu
 Egri, I. (e.n.): Projektmenedzsment Tankönyv, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza,
 Görög, M. (1996): Bevezetés a projektmenedzsmentbe, Aula Kiadó, Budapest,
 Görög, M. (1999): Általános projektmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest,
 Görög, M. (2003): A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó, Budapest,