Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók mélyebb, rendezettebb ismereteket szerezzenek a vállalat piaci működéséről, a marketingtevékenység menedzselési
feladatairól. A tárgy keretében a hallgatók esettanulmányokon keresztül elemzik a vállalati stratégiákat, meghatározzák az operatív feladatokat, a
teljesítménymérés lehetséges eszközeit, megismerik a marketingtervezés folyamatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A vizsgadolgozat 50%-os teljesítése, kiadott marketingtervezési feladat megoldása, prezentálása legalább 50%-os eredménnyel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, marketing koncepciók, értékteremtési folyamat, a marketing erőforrások optimális szétosztása, portfolióelemzés
2. Marketingtervezés folyamata, stratégiaalkotás. A programok tervezésének és végrehajtásának lépései, célpiaci marketing, szegmentálás, pozicionálás, a differenciálás folyamata
3. Versenykörnyezet elemzése, versenytényezők, versenystratégiák
4. Termék és márka, szolgáltatások, árképzés kérdései, az árak szerepe a marketing-mixben, az árváltozások hatásmechanizmusa
5. Esettanulmányok feldolgozása, marketing tervezés folyamata gyakorlati példákon keresztül, kiadott feladatok prezentálása, elemzése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kotler, P.-Keller, K. : Marketingmenedzsment, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest 2012
Ajánlott irodalom: Gyulaváry Tamás – Keszey Tamara: Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016
Józsa László: Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014
Cohen A. William: Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009
Garrison Paul: Exponenciális marketing, HVG Kiadói Zrt., Budapest, 2006