Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó Oktatók: Dr. Popovics Anett;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja átfogó képet adni a marketing tervezés folyamatáról lépéseiről és elemeiről. A marketing-mix elemeinek és kapcsolatainak bemutatása és
ezek tudatos és átgondolt felhasználására gyakorlati példák ismertetése a tárgy kiemelt feladata.
Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb marketingfelfogásokra és módszerekre,
egyebek között a kapcsolatépítés, a marketingkommunikáció új módszereire.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 évközi zh
1 házi dolgozat prezentációja (reklámkampány elemzés)

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Egyéni munka keretében történik a házi dolgozatok teljesítése.
A gyakorlati feladat (házi dolgozat) prezentációjának megtartása és a dolgozat írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése a félév
aláírásának feltétele.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatot javítani, pótolni nem lehet.

Házi dolgozat rész:
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidőre.
1 évközi feladat, hallgatói prezentáció: egyéni munka keretében egy szabadon választott termék / szolgáltatás reklámkampányának/reklámjának
értékelése (szempontok: cél, célcsoport ismertetése, üzenet és média-targetáció egy jó és egy rossz példa értékelésén keresztül)
A dolgozat terjedelme max. 5 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: 09.17. Bevezetés marketingkommunikációba, A kommunikáció stratégiai tervezése
2. EA: 10.01. Tömegkommunikációs eszközök: Reklám és PR
3. EA: 10.15. 1. ZH és Közvetlen hatást kifejtő kommunikációs eszközök: értékesítésösztönzés, direktmarketing-kommunikáció, személyes eladás, Közvetett hatást kifejtő kommunikációs eszközök: termékkommunikáció, események, élmények, termékmegjelenítés
4. EA: 11.12 A kommunikáció csatornái, Online marketingkommunikáció, a közönségrészvétel koncepciója
5. EA: 11.26. 2. ZH, a házi dolgozat beadása és prezentációja
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy:
2 zh (40%)
1 házi dolgozat prezentációja (60%)
 
Kötelező irodalom: előadások anyaga
Kiss Marian: Marketing alapjai
Horváth Dóra – Bauer András: Marketingkommunikáció, Akadémiai Kiadó 2013
Ajánlott irodalom: • Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012
• Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai