Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó Oktatók: Dr. Popovics Anett;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja átfogó képet adni a marketing tervezés folyamatáról lépéseiről és elemeiről. A marketing-mix elemeinek és kapcsolatainak bemutatása és
ezek tudatos és átgondolt felhasználására gyakorlati példák ismertetése a tárgy kiemelt feladata.
Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb marketingfelfogásokra és módszerekre,
egyebek között a kapcsolatépítés, a marketingkommunikáció új módszereire.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 évközi zh
2 házi dolgozat prezentációja (reklámkampány elemzés és marketingkommunikációs stratégiai koncepció)

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése a
félév aláírásának feltétele.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

Házi dolgozat rész:
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidőre.
(1) első évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) szabadon választott termék / szolgáltatás
reklámkampányának/reklámjának értékelése (szempontok: cél, célcsoport ismertetése, üzenet és média-targetáció egy jó és egy rossz példa értékelésén
keresztül)
A dolgozat terjedelme max. 4 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

(2) második évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy szabadon választott termék/szolgáltatás
marketingkommunikációs kampányának elkészítése és prezentációja: cél, célcsoport, üzenet, kommunikációs-mix és eredmények mérésének lehetőségei
pontok beépítésével, egy önálló hirdetés koncepciójának ismertetése. A dolgozat terjedelme max 7 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint +
ppt (max 10 perc)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: 09.09. Bevezetés marketingkommunikációba, A kommunikáció stratégiai tervezése
GY: 09.10. és 09. 11. Félévközi feladatok ismertetése
2. GY: 09.17. és 18. Reklámpszichológia
3. EA: 09. 24. Tömegkommunikációs eszközök: Reklám és PR
GY: 09.24 és 09. 25. Kreatív üzenetek tervezése
4. GY: 10.01. és 10.02. Kötelező részvétel a Kutatók Éjszakáján (09.27.) a szemináriumon egyeztetett módon
5. EA: 10.07. Közvetlen hatást kifejtő kommunikációs eszközök: értékesítésösztönzés, direktmarketing-kommunikáció, személyes eladás
GY: 10.08 és 10.09. Integrált marketingkommunikáció a gyakorlatban
6. GY: 10.15 és 10.16 Vállalati arculat és márkakommunikáció
7. EA: 10.21. 1. ZH és Közvetett hatást kifejtő kommunikációs eszközök: termékkommunikáció, események, élmények, termékmegjelenítés
GY:10.22. Terepmunka (felkészülés az 1. évközi feladat prezentációjára) GY: 10.23. Nemzeti ünnep
8. GY: 10.29. és 10.30. 1. évközi feladat prezentációja
9. EA: 11.04. A kommunikáció csatornái
GY: 11.05. és 11.06. Fogyasztói hatalomátvétel, content marketing, gerillareklám
10. GY: 11.12. és 11.13. Bevonó marketing, élménymarketing, társadalmi célú reklám
11. EA: 11.18. Online marketingkommunikáció, a közönségrészvétel koncepciója
GY: 11.19. Felkészülés a 2. évközi feladat prezentációjára és 11.20. Szünet
12. GY: 11.16 és 11.27. Kötelező részvétel a FIKUSZ konferencián (11.29.) a szemináriumon egyeztetett módon
13. EA: 12.02. 2. ZH
GY: 12. 03. és 12. 04. 2. évközi feladat prezentációja
14. GY: 12.10 és 12. 11. opcionális pótlás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy:
2 zh (40%)
2 házi dolgozat prezentációja (30%-30%)
 
Kötelező irodalom: előadások anyaga
Kiss Marian: Marketing alapjai
Horváth Dóra – Bauer András: Marketingkommunikáció, Akadémiai Kiadó 2013
Ajánlott irodalom: • Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012
• Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai