Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a változásmenedzsment alapvető fogalmait és bemutassa a változások, valamint a sikeres válságkezelés
feltételeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órákon való rendszeres és aktív részvétel.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A változás és környezete
2. A változások típusai
3. A változásmenedzsment fogalma és modelljei
4. A változások személyi feltételei
5. A változásmenedzsment szereplői
6. A változtatásmenedzsment HR oldala
7. Zárthelyi dolgozat írása
8. A változások vezetése
9. Az inercia, a változtatás sikeressége
10. Az inercia kezelése
11. A válságkezelés elmélete
12. Elemi válságkezelő stratégiák
13. Zárthelyi dolgozat írása
14. Összefoglalás, javítás/pótlás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat
50 darab tesztfeladat megoldása
minimum 50%-os teljesítmény elérése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Dr. Varga János (2015): Változásvezetés és válságmenedzselés a XXI. században, egyetemi jegyzet, Óbudai Egyetem, Budapest