Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 6 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a változásmenedzsment alapvető fogalmait és bemutassa a változások, valamint a sikeres válságkezelés
feltételeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órákon való rendszeres és aktív részvétel.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
2. A változás és környezete
A változások típusai
A változásmenedzsment fogalma és modelljei
A változások személyi feltételei
9. A változásmenedzsment szereplői
A változtatásmenedzsment HR oldala
A változások vezetése
Az inercia, a változtatás sikeressége
12. Az inercia kezelése
A válságkezelés elmélete
Elemi válságkezelő stratégiák
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat
50 darab tesztfeladat megoldása
minimum 50%-os teljesítmény elérése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli dolgozat
 
Kötelező irodalom: Dr. Varga János (2015): Változásvezetés és válságmenedzselés a XXI. században, egyetemi jegyzet, Óbudai Egyetem, Budapest
Ajánlott irodalom: