Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. Varga János;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXPE1VMLE
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit beleértve a hozzá kapcsolódó pénzügyi számításokat, és
eligazodjon a finanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások piacán.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozások finanszírozási stratégiájának alapelvei, fajtái, Belső finanszírozási formák.
2. Külső finanszírozási formák, tőkeáttétel, átlagos tőkeköltség számítás
3. Beruházások finanszírozása, beruházás-gazdaságossági számítások: Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes, BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta, Működési cash flow számítás
4. Pénzintézetek, pénzügyi szolgáltatások / passzív és indifferens ügyletek
5. A finanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások, aktív ügyletek
Hitelezés, hitelképesség, Lízing, lízingpiac, lízingtársaságok, kockázati tőke nyújtása, kockázati tőke társaságok, faktorálás, faktorpiac, faktortársaságok, vállalkozások állami támogatása – kiegészítő finanszírozás.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Dr Tétényi Zoltán- Dr Gyulai László: Vállalkozásfinanszírozás. Bp. Saldo, 2001
Pappné Dr. Nagy Valéria: Vállalkozásfinanszírozás és pénzügyi szolgáltatások OE jegyzet,Bp,2011