Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a hallgatókat a marketing mix két fontos elemével, a termék és ár jelentőségével. Megismerik a termékkel kapcsolatos
döntéseket, valamint képet kapnak az árképzés fontosságáról és jelentőségéről is elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon való részvétel ajánlott! Az aláírás megszerzésének feltétele a szorgalmi időszakban megírt dolgozat 50%-ra való teljesítése (előre
egyeztetett időpontban). Ezen vizsgával megajánlott jegy szerezhető!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Termék és ár a marketingben.
2. Termékpolitika. I
3. Termékpolitika.II
4. Árpolitika, árképzés.
5. Az árbevétel elemzés módszertana.
6. Árképzés a gyakorlatban. I
7. Árképzés a gyakorlatban. II
8. Árbevétel elemzés a gyakorlatban.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából. A vizsga értékelése:
 0 – 50 %: elégtelen (1);
 51-62 %: elégséges (2);
 63 – 74 %: közepes (3);
 75 – 86 %: jó (4);
 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévzárás módja írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából.
 
Kötelező irodalom: - Józsa László (2005): Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, Budapest
- Kiss Mariann (2010): Alapmarketing, Akadémiai Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalom: - Dr. Bircher Ilona – Dr. Pucsek József – Sándor Lászlóné dr. – Dr. Sztanó Imre: A vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése,
Perfekt Kiadó, Bp. 2007
- Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp. 1999