Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek, valamint a nemzetközi és magyar kutatási eredményeknek a megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órák látogatása és a szemináriumi zárthelyi dolgozatok megírása kötelező feltétele az aláírás megszerzésének. Hiányzás a TVSZ szerint
(maximum három alkalommal), kizárólag előadásokról lehetséges. A szemináriumokon a részvétel kötelező!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények ismertetése. Bevezetés (e.a.)
2. A szegénység kérdése Magyarországon (gy.)
3. Nemzetközi egyenlőtlenségek (e.a.)
4. A népesedés fő szociológiai problémái Magyarországon (gy.)
5. A népesedés nemzetközi problémái (e.a.)
6. A migrációs válság Európában (gy.)
7. A migrációs válság nemzetközi összefüggései (e.a.)
8. 1. zárthelyi dolgozat (gy.)
9. Nemzetközi, nemzeti és etnikai csoportok problémái (e.a.)
10. A muzulmán terrorizmus (gy.)
11. Fajelmélet, antiszemitizmus, rasszizmus (e.a.)
12. A cigánykérdés Magyarországon (gy.)
13. A nemzetközi konfliktusok okai és összefüggései(e.a.)
14. 2. zárthelyi dolgozat (gy.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy kialakításának módja: írásbeli vizsga, melynek során az előadásokon elhangzott tananyag és a kötelező szakirodalom alapján két esszékérdésre kell válaszolni, a megadott tematikából. Sikertelen vizsga esetén pótlás a TVSZ szerint, egy alkalommal lehetséges.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris (a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)
Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, 2008, Osiris (a műnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei)
Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom. Budapest, 2015, Osiris (75-92. és 211-226.o.)
Ajánlott irodalom: Angelusz Róbert [Szerk.]: A társadalmi rétegzõdés komponensei. Budapest, 2004, Új Mandátum
Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Budapest, 1987, Gondolat
Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról. Budapest, 2001, Osiris
Weber, Max: Tanulmányok. Budapest, 1998, Osiris