Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk látogatása kötelező feltétele az aláírás megszerzésének. A jelenlét igazolása katalógussal (vagy névsorolvasással) történik. Az
előadások anyagának rögzítése semmilyen elektronikus formában nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Társadalmi egyenlőtlenség és szegénység (nemzetközi egyenlőtlenségek, szegénység kérdése Magyarországon)
2. A népesedés szociológiai problémái (a demográfiai átmenet elmélete, Magyarország népességének alakulása)
3. A migrációs válság Európában (a nemzetközi migráció helyzete, migrációs krízis Latin-Amerikában)
4. Faj, nemzet, etnikai csoport, kisebbségek (antiszemitizmus, rasszizmus, a cigánykérdés Magyarországon és Európában)
5. A modern kori nemzetközi terrorizmus okai és jellemzői („klasszikus terrorizmus”, muzulmán terrorizmus)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy: A megadott tematikából, az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl (egy kötelező, ill. két választható) kettõre kell válaszolni. Sikertelen beszámoló esetén pótlás a TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris (a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)
Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, 2008, Osiris (a műnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei)
Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom. Budapest, 2015, Osiris. 75-92. és 211-226. o.