Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének kötelezõ feltételei:
Az órák látogatása - a jelenlét igazolása katalógussal vagy névsorolvasással történik. Hiányzás a TVSZ szerint (maximum három alkalommal). Az elõadások
anyagának rögzítése semmilyen elektronikus formában nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika, követelmények ismertetése.
2. Társadalmi egyenlőtlenségek és szegénység. Nemzetközi egyenlőtlenségek
3. Egyenlőtlenség és szegénység Magyarországon (1920-2018)
4. A népesedés szociológia problémái
5. Magyarország népességének alakulás és jelenkori helyzete
6. A migrációs válság Európában
7. A modern kori nemzetközi terrorizmus
8. A muzulmán terrorizmus
9. A migrációs válság és a terrorizmus okai és összefüggései
10. Nemzeti és etnikai csoportok problémái. A társadalmi-politikai fejlődés stádiumai
11. Fajelmélet, antiszemitizmus, rasszizmus
12. A cigánykérdés Magyarországon és Európában
13. A deviancia fogalma és típusai
14. Deviancia Magyarországon
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy: A megadott tematikából, az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl kettõre kell válaszolni. Sikertelen vizsga esetén pótlás a TVSZ szerint, egy alkalommal lehetséges.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga. Két esszé jellegű kérdés kidolgozása az előadások anyaga, a tankönyv és a megadott kötelező irodalom alapján (egy kötelező, két másik
kérdésből az egyik választható).
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris
(a mûnek a tematikában megadott fejezetei!)
Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, 2008, Osiris (a műnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei)
Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom. Budapest, 2015, Osiris. 75-92. és 211-226. o.