Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVP11MND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a hallgatókat a beruházások finanszírozási lehetõségeivel a magánforrásoktól kezdve az uniós forrásokig. A
tantárgy három oldalról közelíti meg a lehetséges finanszírozási módokat. Saját erõbõl történõ finanszírozási források témakörében megismerkednek a
hallgatók a hatékony pénzügyi tervezés technikáival, a tervezést segítõ elemzési módszerekkel, és a kötvénykibocsátás szabályaival. A banki,
pénzügyi piaci források, garanciák témakör a leginkább ismert, és a legelterjedtebb tõkeszerzési formával foglalkozik, megismertetve a
tantárgy hallgatóival a hitelezési folyamat szakaszait és buktatóit, a hitelkérelem összeállításának és elbírálásának menetét, valamint a
kölcsönforrások bemutatása után ismerteti a bankgarancia fogalmát, igénylésének mentetét. Az állami és EU-s források témakörben megismerkedhetnek a
hallgatók az állami támogatások formáival, a támogatott hitelkonstrukciókkal, az állam által nyújtott garanciákkal, valamint az Európai Uniótól
származó forrásokkal, finanszírozási lehetőségekkel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
 A tantárgy blended learning formájában zajlik. Az elméleti tananyag elearning formában kerül elsajátításra, melyet heti egy gyakorlat
egészít ki.
 Az egyes témák végi tesztek kitöltése kötelező!
 A záróteszt megírása kötelező!
 A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben rögzített értéket!
 Zárthelyi dolgozat megírása minimum 50%-ra előre megbeszélt időpontban
 Házi dolgozat elkészítése legkésőbb a szorgalmi időszak 8. hetéig, annak elfogadása, és a gyakorlaton való prezentálása.
 A házi dolgozatok prezentálására a 9. héttől kerül sor a gyakorlatokon!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektfinanszírozás makrogazdasági környezete.
2. A projektek fogalma, a projektfinanszírozás fogalma. A sikeres projektfinanszírozás tényezői.
3. Projektek kialakítása és menedzselése. A projekttársaság.
4. A projektek pénzügyi tervezésének alapjai, a pénzügyi terv kidolgozása. Pénzügyi modellezés. PPP.
5. A projektfinanszírozás csatornái
6. Hitel- és kötvénypiaci alapfogalmak, a két forma hazai sajátosságai.
7. A hitelezőkkel való együttműködés.
8. A projekt megállapodás során tisztázandó kérdések
9. Projektszerződések – fő- és kiegészítő szerződések
10. Finanszírozási kockázatok. Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek finanszírozásában.
11. Projektkockázatok becslése.
12. A projektfinanszírozás jövője, és a lehetséges változások.
13. ZÁRTHELYI DOLGOZAT
14. ZÁRTHELYI DOLGOZATOK PÓTLÁSA
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat elkészítése és prezentálása a félév teljesítésének feltétele. A házi dolgozat elkészítésének elmaradása esetén a hallgatótól az érdemjegy megtagadható. A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt időpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
A félévközi követelmények számítása:
- 70% zárthelyi dolgozat
- 30% - beadandó dolgozat + prezentáció (30 pont),
A félévközi teljesítmény értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 – 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A házi dolgozat elkészítése és prezentálása a félév teljesítésének feltétele. A házi dolgozat elkészítésének elmaradása esetén a hallgatótól az
érdemjegy megtagadható. A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt időpontokban a dolgozatokat nem írták
meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben
megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
A félévközi követelmények számítása:
- 70% zárthelyi dolgozat
- 30% - beadandó dolgozat + prezentáció (30 pont),
A félévközi teljesítmény értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 – 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom:  Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Projektfinanszírozás, E-learning tananyag
Ajánlott irodalom: - E.R. Yescombe: A projektfinanszírozás alapjai, PANEM, 2008
- Hitelügyletek – A bankárképző felsőfokú bankszakmai kurzusának távoktatási anyaga, Nemzetközi Bankárképző Központ, 1995.
- Sóvágó Lajos: Hitelbírálat, UNIÓ KIADÓ, 2001.
- Baka Istvánné – Bánfi Tamás – Sulyok-Pap Márta: Pénzügytan II. SALDO, 1994.