Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXFM2KBLE
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A piackutatás alapmódszereinek elsajátítása és alkalmazása marketing területen.
A marketingdöntésekhez szükséges információk megismerése.
Az információk gyűjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez szükséges módszerek elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zárthelyi dolgozat
1 házi dolgozat és prezentációja
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése a
félév aláírásának feltétele.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

1. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piacának elemzése szekunder és szabadon választott primer
(kvalitatív és vagy kvantitatív ) módszer alapján
kötelező a forrásmunka feltüntetése és a kutatási segédeszköz(ök) csatolása
Főbb szempontok a szekunder adatelemzés kapcsán: keresleti, kínálati trendek, fogyasztói preferenciák és azok változása, nemzetközi kitekintés.
primer kutatás esetén: kutatás célja, hipotézisek, eredmények, konklúziók
összesen 8-10 oldal
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a piackutatásba, primer és szekunder kutatás szekunder kutatás, ismérvei, módszerei 09.30.
2. Primer kutatási módszerek Kutatási jelentés felépítése, kutatási eredmények prezentációja 10.14.
3. Évközi zh és javasolt részvétel a Fikusz Konferencián 11.11.
4. Hallgatói prezentációk 11.25.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsgajegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek
2 zh (40%)
3 házi dolgozat prezentációja (20%-20%-20%)
A zh-kat és a házi dolgozatokat javítani nem lehet. A házi dolgozatokat pótolni nem lehet. késve leadott házi dolgozat a félév aláírásának
elvesztését jelenti.
 
Kötelező irodalom: Fodor Mónika: Piackutatás a gyakorlatban ÓE elektronikus jegyzet 2018
Ajánlott irodalom: Veres-Hoffmann-Kozák (2006): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-213. oldal