Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon a részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
4 dolgozat megírása a második előadástól kezdődően minden előadás első 25 percében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás. Pénz idõértéke, betéti kamatszámítás. Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai. A bankok aktív üzletágai Járadékok, annuitás számítás. A hitellel kapcsolatos számítások.
2. Értékpapírok, értékpapírpiacok, A váltóval kapcsolatos számítások
3. Tõzsde, A kötvénnyel és részvénnyel kapcsolatos számítások
4. Államháztartás, központi kormányzati költségvetés, Saldó, Államadósság és finanszírozása
5. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak, nemzetközi pénzügyi intézmények.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
- 0 – 49 %: elégtelen (1);
- 50-61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi idõszak 14. hetében, valamint a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján lehetséges aláíráspótló vizsga
formájában azon hallgatók számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges
pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, a pótlás nem engedélyezett, így letiltásra
kerülnek.
Írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából a vizsgaidõszakban.
 
Kötelező irodalom: - Pappné Dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai – elméleti alapozó ÓE jegyzet, Bp, 2011
- Gyulaffy Béláné dr Berényi Mária: Pénz – pénzügyi összefüggések Saldo, Bp, 2006
- Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába. 2011,OE jegyzet, Budapest
Ajánlott irodalom: - Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
- Fazekas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)