Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Szemere Tibor Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 24 Tantermi gyakorlat: 24 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A mikroökonómia jelenségeinek és kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben
való eligazodás segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a műszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A
tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy a félév végén évközi jeggyel zárul. -Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése 6. és a 13.
héten, azaz minimum 51%-os szint elérése, külön- külön. Vagy szóbeli kollokvium során a hallgatók a tárgy témaköreiből húznak, majd rövid
kidolgozási idő után szóban adnak számot tudásukról.
-A szóbei kollokvium fogalom meghatározásból, alapösszefüggésék függvények segítségével való bemutatásából és számítási feladatból áll. A
feladatok a tankönyvben található mintafeladatokkal, illetve az órai feladatokkal azonos típusúak. A tételek a félév elején ismertetésre
kerülnek, összesen a 36 kérdésből álló vizsgasor első 18 és második 18 tételéből húznak egyet-egyet. A sikeres vizsgához mind a két tételt tudni
kell elégséges szinten.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szubjektív értékelmélet és a piaci kereslet. A piaci mechanizmus, a kereslet és kínálat rugalmassága rövid és hosszú távon. Statikus és dinamikus modellek.
2. Marshall piacelmélete. Az időtényező és a várakozások szerepe. Kereslet-kínálat elemzés. Az állami beavatkozások a mikroökonómiai piacokon. Támogatások és adók, vámok, szabályozás hatása és a teherviselés kérdései.
3. A fogyasztói magatartás vizsgálata. Hasznosság elméletek fejlődése. Kardinális, ordinális és kinyilvánított preferencia-elmélete.
4. Fogyasztói optimum meghatározása kardinális és az ordinális hasznosság elméletben. Az árváltozás helyettesítési és jövedelemhatásai: alternatív elméleti megközelítések.
5. A kompenzált keresleti görbe. Az Engel görbe. A manipulált fogyasztói magatartás.
6. ZÁRTHELYI DOLGOZAT 1.
7. A piacformák fejlődése és elméletei. A piaci hatalom mérésének módszerei. A piaci hatalom és az árrugalmasság összefüggése. A piaci hatalom mérése és a globalizáció. A piac és a vállalaton belüli mechanizmus koordinációs szerepe. A posztmodern vállalat, hálózatok.
8. Kibocsátás és ármeghatározás a nem kompetitív piacokon. A monopólium és a monopszónia. A monopolista versenypiac elmélete. Oligopólium és stratégiai viselkedés. A játékelmélet alkalmazása - kooperatív és nem kooperatív játékok. Globális oligopóliumok. A monopolista árdiszkrimináció formái.
9. A tényező piac és a jövedelemelosztás. A termelési tényezők kereslete és kínálata (munka, tőke, természeti erőforrások) a kompetitív és nem kompetitív piacon (monopszónia és monopólium). Az állam és a civil szervezetek szerepe.
10. A piaci elégtelenségek, kudarcok formái, a közjavak, externáliák, aszimmetrikus információ, megbízó-ügynök probléma, jövedelem-egyenlőtlenségek.
11. A Nobel díjas és a magyar közgazdászok szerepe a közgazdasági elméletek fejlődésében.
12. A közgazdasági elméletek fejlődése. Ár- érték és a jövedelemelosztás elméletének fejlődése. A klasszikus ár-érték és piacelméletek bírálata és továbbfejlődése.
13. ZÁRTHELYI DOLGOZAT 2.
14. PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Közgazdaságtan mérnököknek Budapest, 2016, elektronikus jegyzet, ÓE
Farkasné Fekete Mária – Molnár József: Mikroökonómia, Szaktudás Kiadó Ház Rt. 2013
Dr. Elek Erzsébet-Tóth Gábor-Véghné dr. Vörös Mária: Mikroökonómia példatár, 2006
Ajánlott irodalom: P. A. Samuelson – W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó, 2012.
Elek E-Tóth G. - Véghné dr. Vörös M.: Mikroökonómia Példatár, ÓE