Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja átfogó képet adni a marketing tervezés folyamatáról lépéseiről és elemeiről. A marketing-mix elemeinek és kapcsolatainak bemutatása
és ezek tudatos és átgondolt felhasználására gyakorlati példák ismertetése a tárgy kiemelt feladata.
Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb marketingfelfogásokra és módszerekre,
egyebek között a kapcsolatépítés, a marketingkommunikáció új módszereire.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
évközi zh
1 házi dolgozat prezentációja

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése
a félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselőadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

Házi dolgozat rész:
Az első szemináriumi órán kiadott szolgáltatás/ márka/ termék marketing mixre vonatkozó stratégia koncepciójának kidolgozása (környezeti elemzés
(szekunder adatgyűjtés, SWOT, célok, célcsoportok, marketing eszköztár elemei, eredménymérésre tett javaslatok) 8-10 oldal
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Marketing környezet elemzése, Fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők. (09.25.)
2. EA: Marketing kutatás, kvalitatív és kvantitatív technikák. (10.09.)
3. Célpiacképzés, Termék és szolgáltatáspolitika. (11.06.)
4. Árképzés, marketingkommunikáció. (11.20.)
5. Házi dolgozatok prezentnációja, zh. (12.04)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy:
zh (50%)
házi dolgozat prezentációja (50%)
 
Kötelező irodalom: előadások anyaga
-Kiss Marian: Marketing alapjai
-Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: • Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres Zoltán: Döntésorientált marketing. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005
• Jäckel Katalin-Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése 2010. Perfekt Kiadó Budapest
Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai