Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismereteket közvetít a makrogazdaságról, annak mûködésérõl, az alapvetõ gazdasági fogalmakról, s egyben megalapozza a késõbbi félévek gazdasági jellegû tárgyait
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Dolgozat, prezentáció.
Zárthelyi dolgozat a 3. témakört követõen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia alapösszefüggései
2. A pénz és a bankrendszer
3. Az infláció
4. Gazdasági növekedés, ciklusok I.
5. Gazdasági növekedés, ciklusok II.
6. Az állam szerepe a gazdasági folyamatokban
7. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félév során írt zárthelyi dolgozat pontszámának 50%-át el kell érni a vizsgára bocsátáshoz.
 
Kötelező irodalom: KÖZGAZDASÁGTAN MÉRNÖKÖKNEK
Szemelvénygyûjtemény
6-11.fejezet
132-282.o.
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)