Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképesítés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb helyzeteiben a
megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történõ begyakoroltatása, rögzítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A gyakorlatokon való aktív részvétel az egyéni és csoportos feladatokban, valamint a félév végi ZH sikeres megírása
- Egy prezentáció megtartása a 7. hétig, két esettanulmány elkészítése és beadása elõzetes egyeztetés alapján
- Két dolgozat sikeres megírása 7. és a 13. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti kommunikáció jellemzői, verseny-együttműködés-bizalom az üzleti életben

2. A kommunikáció verbális és non-verbális eszközei
3. A kommunikáció folyamata, jellemzői és az üzenet összetevői
4. Önismeret, emberismeret a kommunikációban

5. Információátadás nehézségei
6. A kommunikáció szereplői közti kapcsolat és a tranzakció-elemzés elmélete
7. Érdekérvényesítési formák, a meggyőzés eszközei
8. A meghallgatás művészete, kérdezéstechnika
9. Az üzleti tárgyalás felépítése
10. Zárthelyi dolgozat
11. Kommunikáció az állásinterjún
12. Prezentációkészítés és előadás megtartása
13. Vezető-beosztotti kapcsolatok, kommunikáció a munkahelyen
14. Kommunikációs stílusok, kommunikációs képességek fejlesztése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozaton és a félévközben az óraimunka során szerethető egyéni és csoportos feladatokból szerezhető pontok alapján.
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Ajánlott irodalom: Friedmann, Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Általános kommunikációpszichológia. Háttér Kiadó, Budapest 2012
Fodor László, Kristó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai. Noran Libro, Budapest, 2014