Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék a hírnévmenedzsment, az arculattervezés, arculatépítés folyamatát, megismerjék a hírnévérték-mérés módszertanát,
betekintést nyerjenek PR szakma rejtelmeibe. Az elméleti és gyakorlati ismeretek szintézisét esettanulmányok feldolgozása, egyéni valamint csoportos
feladatok elvégzése segíti.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidőre.
(1) Első házi dolgozat, hallgatói prezentáció: PR image film készítése a Kutatók Éjszakájáról
(2) Második házi dolgozat: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy PR aktivitás elemzése az előre egyeztetett szempontok szerint
A dolgozat terjedelme max 3 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)
(3) Harmadik házi dolgozat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy szabadon választott termék/szolgáltatás PR stratégiai
koncepciójának / PR kampányának kidolgozása: célok, célcsoportok, PR eszközök és eredmények értékelése pontok beillesztésével
A dolgozat terjedelme max 7 oldal,, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

A házi dolgozatokat és zh-t javítani, pótolni nem lehet.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztető dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében lehet
leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész előadást meg kell tartani a jelen lévőknek.
Ellenkező esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. _Feladatkijelölés, a PR szerepe és fontossága a marketing kommunikációban 09.09. első óra elmarad, pótlása neptunban megírtak szerint 09.03-án
Gy: Feladatkijelölés 09.13. első óra elmarad, pótlása neptunban megírtak szerint 09.03-án
2. Gy: Kötelező részvétel szeptember 27-én a kutatók Éjszakáján 09.20.
3. Ea: PR tervezés folyamata, lépései 09.23.
Gy: Rektori szünet, programok elemzése a kijelöltek szerint a Kutatók Éjszakáján 09.27.
4. Gy: Önálló terepmunka: Kutatók Éjszkájának image videójának elkészítése és a kiadott cég/ vállalat /szervezet PR aktivitásáról releváns adatok gyűjtése és elemzése 10.04.
5. Ea: Image és arculat elemei 10.07
Gy: Első házi dolgozat prezentációja 10.11.
6. Gy: Második házi dolgozat prezentációja 10.18.
7. Ea: PR célcsoportok, belső és külső PR 10.21.
Gy: Harmadik feladatrész ismertetése 10.25.
8. Gy: Szünet 11.01.
9. Ea: Belső PR eszközök 11.04.
Gy: Opcionális konzultáció 11.08.
10. Gy: Terepmunka: harmadik dolgozat elkészítése 11.15.
11. Ea: Külső PR eszközök 11.18.
Szünet 11.22.
12. Gy: Kötelező részvétel a Fikusz konferencián 11.29.
13. Ea: Zh, félév zárása 12.02.
Gy: Harmadik házi dolgozat prezentációja 12.06.
14. Gy: Félév zárása, opcionális pótlások 12.13.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi jegy:
40% zh
20% első házi dolgozat
20% második házi dolgozat
20% harmadik házi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Nyárády Gáborné, Szeles Péter Public relations 2011, Budapest, Perfekt Kiadó
Szeles Péter Public relations a gyakorlatban, 1999 Geomédia, Budapest
Harsányi Dávid: Marketingkommunikációs érthetően, 2011 Szókratész Kiadó
Az előadások, kiselőadások anyaga.
Ajánlott irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs akadémia, 2009 Budapest
Sas István: Az ötletes reklám, Kommunikációs akadémia, 2007 Budapest